Дата розміщення: 23.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.10.2014
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" за ЄДРПОУ 37956390
Територія   за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.22
Середня кількість працівників 2    
Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака    
Адреса 01133, вулиця Кутузова, будинок 18/7
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2014

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 3
первісна вартість 1001 0 3
накопичена амортизація 1002 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 4 0
Основні засоби: 1010 0 7
первісна вартість 1011 0 8
знос 1012 0 -1
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 104186
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 31421 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 31425 104196
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0
з бюджетом 1135 0 1
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 1
з нарахованих доходів 1140 0 18248
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 168227 260548
Поточні фінансові інвестиції 1160 268599 220257
Гроші та їх еквіваленти 1165 14416 1944
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 14416 1944
Витрати майбутніх періодів 1170 0 1
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 451242 500999
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 482667 605195

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 104136 104136
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -40900 -3567
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 97136 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 -33900 100569
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 277458 246302
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 277458 246302
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 36000 22645
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 12 14
за розрахунками з бюджетом 1620 1 1
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 1 2
за розрахунками з оплати праці 1630 2 4
за одержаними авансами 1635 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 104136
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 55 55
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 203038 131467
Усього за розділом IІІ 1695 239109 258324
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 482667 605195

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Черевань Владислав Станiславович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Черевань Анастасiя Олександрiвна