Дата розміщення: 23.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААВ 789110
3. Дата проведення державної реєстрації 14.11.2011
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн.) 104136000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі  
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н. в. i. у.; 64.19 Iншi види грошового посередництва; 64.91 Фiнансовий лiзинг;
10. Органи управління підприємства Органами Товариства є Загальнi збори учасникiв та Директор Товариства. Наступнi питання вiдносяться до компетенцiї Зборiв Учасникiв: (i) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання; (ii) внесення змiн до Статуту Товариства, змiна розмiру його Статутного Капiталу; (iii) створення та вiдкликання виконавчого органу Товариства; визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; (iv) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; (v) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його вiдокремленi пiдроздiли, затвердження звiтiв та бухгалтерських балансiв, висновкiв Ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв; (vi) вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника; (vii) виключення Учасника iз Товариства; (viii) прийняття рiшення про лiквiдацiю Товариства, призначення Лiквiдацiйної Комiсiї, визначення її повноважень, винагороди її членам; затвердження лiквiдацiйного балансу; (ix) встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв; (x) призначення Ревiзiйної Комiсiї, обрання та звiльнення її членiв; (xi) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя вiддiлiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв та положень; (xii) рiшення про вiдчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят i бiльше вiдсоткiв майна Товариства; (xiii) рiшення щодо будь-якого придбання, продажу, використання, а також вiдступлення будь-яким чином, нерухомого майна, корпоративних прав, торгових марок, промислових патентiв; (xiv) рiшення щодо укладення кредитних договорiв, договорiв iпотеки, застави, поруки, випуску векселiв бiльш нiж 5 000 000,00 ( П’яти мiльйонiв гривень 00 коп.), а також надання будь-яких гарантiй. До складу Зборiв учасникiв входять учасники Товариства або їх представники. Директор вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв вiдповiдно до законодавства та рiшень Зборiв Учасникiв. Директор: (i) забезпечує високоприбуткову дiяльнiсть Товариства, представляє без довiреностi Товариство перед iншими особами незалежно вiд форми власностi, органами державної влади i управлiння, в судах, господарських, адмiнiстративних судах та iнших спецiальних судах; (ii) наймає працiвникiв для ведення дiяльностi Товариства; залучає до роботи на умовах повної та часткової зайнятостi; здiйснює нагляд та контролює працiвникiв Товариства з урахуванням ранiше прийнятих рiшень Зборiв Учасникiв; (iii) затверджує положення, порядки та iншi внутрiшнi документи Товариства, що визначають органiзацiйну структуру Товариства, оплату працi працiвникiв Товариства тощо; (iv) на договiрнiй та контрактнiй основi наймає українських та iноземних працiвникiв, iноземних спецiалiстiв для роботи в Українi та звiльняє їх; вiдправляє українських та iноземних спецiалiстiв у службовi вiдрядження, покриваючи їх транспортнi витрати, витрати на проживання та харчування в українськiй та iноземнiй валютi з урахуванням ранiше прийнятих рiшень Зборiв Учасникiв; (v) вiдкриває та розпоряджається банкiвськими рахунками Товариства в українськiй та iноземнiй валютi; (vi) видає довiреностi вiд iменi Товариства в межах, встановлених Зборами Учасникiв; (vii) в строки, про якi вимагають Збори Учасникiв, забезпечує їх iнформацiєю, що стосується дiяльностi Товариства; (viii) в разi погодження зi Зборами Учасникiв призначає директора фiлiї, що дiє на пiдставi положення про фiлiю; (ix) щоквартально письмово звiтує про результати дiяльностi Товариства перед Головою Товариства; (x) виконує iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України. Склад виконавчого органу - одноосiбний директор. Нестворених чи не обраних органiв Товариство не має. Станом на 30.06.2014 Директором Товариства є Черевань Владислав Станiславович.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АБ "Iндустрiалбанк"
2) МФО банку 313849
3) Поточний рахунок 26506010000081
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н