Дата розміщення: 23.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Директор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черевань Владислав Станiславович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1976
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 4
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова наглядової ради - Президент Публiчного акцiонерного товариства "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Сучаснi портфельнi iнвестицiї"; директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Капiтал Експрес";директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Барленко Груп"
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi стосовно посадової особи протягом звiтного перiоду не було.


Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черевань Анастасiя Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1976
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фiлiя "Авто ЗАЗ сервiс" "Укр АВТО" - бухгалтер
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi стосовно посадової особи протягом звiтного перiоду не було.* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.