Дата розміщення: 23.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.04.2014
Міжміський код та телефон (044)377-72-65
Факс (044)279-13-22
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Станом на 31.03.2014 дiяльнiсть депозитарiю не є лiцензiйною, ПАТ "НДУ" має статус Центрального депозитарiю. До 12.10.2013 дiяла лiцензiя АВ №581322, видана ДКЦПФР 25.05.2011. Особа надає послуги депозитарiю.


Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Регiстр"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21647622
Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, буд.84 кв.35
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0439
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2003
Міжміський код та телефон (044) 287-00-15
Факс (044) 287-00-15
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Особа надає аудиторськi послуги.


Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД 034421
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2014
Міжміський код та телефон (044) 277-50-00
Факс (044) 277-50-01
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Особа надає послуги органiзатора торгiвлi.