Дата розміщення: 23.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року

Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28.11.2012276/2/2012Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкувідсоткові1000300000Бездокументарні іменні300000000505.09.2013-04.09.2014, 05.09.2014-04.09.2015, 05.015051131.12.2027
Цiннi папери емiтента торгуються на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх ринках. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами не здiйснюється. 27.12.2012 року облiгацiї серiї А ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" включенi до котирувального списку "Фондова бiржа "ПФТС" другого рiвня лiстингу. Фактiв лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi не було. Додаткової емiсiї, розмiщення цiнних паперiв, дострокового погашення не було. У звiтному перiодi дохiд не виплачувався.