Дата розміщення: 23.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 22645 X X
у тому числі:
короткостроковий кредит банку07.05.2013278852020.10.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 246302 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 246302 X X
зобов'язання за процентними облiгацiями04.09.2013246302531.12.2021
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 258323 X X
Усього зобов'язань X 504626 X X
Опис Iншi зобов'язання включають: поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, за розрахунками зi страхування, за розрахунками з оплати працi; поточнi забезпечення; поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками; iншi поточнi зобов'язання.