Дата розміщення: 23.10.2014

Звіт за 3 квартал 2014 року

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Черевань Владислав Станiславович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

23.10.2014

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 37956390
4. Місцезнаходження м. Київ, 01133, вулиця Кутузова, будинок 18/7
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 280-47-12, (044 )280-47-12


II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.10.2014

(дата)


2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.credostoliza.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

23.10.2014

(дата)