Дата розміщення: 24.07.2017

Звіт за 2 квартал 2017 року

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО ПРОМIЖНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ»
За 2 квартал 2017 року.

1. Загальнi вiдомостi
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кредо-Столиця» зареєстровано 14.11.2011р. вiддiлом державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Печерського району реєстрацiйної служби Головного управлiння юстицiї у м. Києвi № 1 070 102 0000 045052.
Iдентифiкацiйний код суб`єкта пiдприємницької дiяльностi в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України: 37956390
Мiсце знаходження Товариства: 01133, м.Київ, вул. Кутузова, будинок 18/7
Предметом дiяльностi ТОВ «Кредо-Столиця» згiдно Статуту є виключно професiйна дiяльнiсть на ринку фiнансових послуг.
Основнi види дiяльностi за КВЕД-2010 є:
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення);
64.19 Iншi види грошового посередництва;
64.91 Фiнансовий лiзинг;
64.92 Iншi види кредитування.
Перелiченi види дiяльностi становлять виключну дiяльнiсть Товариства та здiйснюються за умови дотримання вимог законодавства про фiнансовi послуги, в тому числi щодо сумiщення надання певних видiв фiнансових послуг.

Облiкова кiлькiсть працiвникiв Товариства складає 3 чоловiк. Валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть подано в тисячах гривень без десяткових знакiв.
Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї фiнансової iнформацiї, наведенi нижче. Цi принципи облiкової полiтики послiдовно застосовувалися протягом усiх представлених звiтних перiодiв.
При складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ у 2 квартал 2017 року Товариство дотримувалося принципiв складання фiнансової звiтностi, викладених у Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi за МСФЗ та основних принципiв, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", а саме:
методу нарахування (результати операцiй та iнших подiй визнаються, коли вони здiйснюються, а не коли отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються в фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони вiдносяться);
безперервностi дiяльностi (фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство є безперервно дiючим та залишається дiючим в досяжному майбутньому).
зрозумiлостi;
доречностi (суттєвостi);
достовiрностi (правдивiсть подання, превалювання сутностi над формою, нейтральнiсть, повнота);
зi ставностi;
можливостi перевiрки, тощо.

Склад фiнансової звiтностi:
* Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 30.06.2017 р.,
* Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 1 пiврiччя 2017р.,
* Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 1 пiврiччя 2017р.,
* Звiт про власний капiтал за 1 пiврiччя 2017р.,
* Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi за 1 пiврiччя 2017р
Визначення фiнансового результату проводиться поквартально.
Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
Вiдомостi форми № 1 «Баланс (Звiт про фiнансовий стан)» викладенi у розрiзi необоротних та оборотних активiв.
Для подання у балансi здiйснено розмежування активiв та зобов’язань на поточнi (оборотнi) та довгостроковi (необоротнi) вiдповiдно до вимог МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв». До поточних активiв та зобов’язань вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу.

Нематерiальнi активи
Нематерiальних активiв станом на 30.06.2017 року на балансi пiдприємства не має.
Обмеження права власностi Товариства на нематерiальнi активи вiдсутнi. Вiдсутнi контрактнi зобов'язання, пов'язанi з придбанням нематерiальних активiв.

Основнi засоби
Станом на 30.06.2017 року в облiку Товариства вiдображено основнi засоби первiсна вартiсть яких склала – 12 тис. грн., амортизацiя - 8 тис. грн., залишкова вартiсть складає – 4 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть складається з довгострокової дебiторської заборгованостi, дебiторської заборгованостi за розрахунками з нарахованих доходiв та iншої поточної дебiторської заборгованостi.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв станом на 30.06.2017 р. становить 10094тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 30.06.2017 р. становить 229325 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складається з заборгованостi за правами вимоги та кредиту. Дебiторська заборгованiсть вiдображена в сумi очiкуваного отримання.
Товариство очiкує погашення цiєї заборгованостi протягом 2017 року.

Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти за станом на 30.06.2017р. зберiгаються на банкiвських рахунках Товариства. Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно «Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi», затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637.
Грошовi кошти, якi зберiгаються на банкiвських рахунках Товариства станом на 30.06.2017 р. становлять 100 тис. грн.
Обмеження права Товариство на користування грошовими коштами у 1 кварталi 2017 р. вiдсутнi.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї
Поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 30.06.2017. складають 179005 тис. грн., в т.ч.:
ЦП Сума, тис. грн.
Сертифiкати IСI 74 189
Акцiї простi iменнi 631
Частка в статутному капiталi ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА КОМПАНIЯ» 104 185

Вищевказанi фiнансовi iнвестицiї призначенi для продажу i облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням їх змiн на прибуток або збиток.

Власний капiтал
Капiтал Товариства облiковується в нацiональнiй валютi на рахунках 4 класу Плану рахункiв.
Статутний капiтал Товариства сформовано внесками Учасникiв Товариства:
1.Литвинюк Володимир Анатолiйович
2.ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА КОМПАНIЯ»
виключно у грошовiй формi.
Розмiр статутного капiталу зафiксовано в Статутi Товариства. Статутний капiтал може збiльшуватися за рахунок прибутку вiд господарської дiяльностi Товариства, а також за рахунок додаткових внескiв його учасникiв.
Резервний капiтал формується за рахунок нерозподiленого прибутку за рiшенням Загальних зборiв засновникiв (Учасникiв) та вiдповiдно до Статуту Товариства.
Резервний капiтал Товариства створюється у розмiрi не менше 25% статутного капiталу Товариства i призначається для покриття витрат, пов’язаних з вiдшкодуванням збиткiв, та запланованих витрат. Резервний капiтал фонд формується шляхом щорiчних вiдрахувань у розмiрi не менше 5% суми щорiчного прибутку Товариства до досягнення визначеного розмiру.
Загальна сума власного капiталу Товариства на 30.06.2017 р. становить 86117 тис. грн.
Статутний капiтал – 104136 тис. грн. Станом на 30.06.2017 р. Статутний капiтал сформовано в повному обсязi.
Непокритий збиток - 18019 тис. грн.

Iншi довгостроковi забов’язання
Пiдприємство має непоточнi зобов’язання - довгостроковi фiнансовi зобов’язання на загальну суму 193041тис.грн., якi складаються з довгострокових кредитiв банкiв у розмiрi 38814тис.грн та 154227тис.грн - зобов’язання за облiгацiями.
Як iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання Пiдприємство облiковує зобов’язання за облiгацiями з термiном оплати бiльше року. Зобов’язання вiдображенi за амортизованою собiвартiстю. Основнi характеристики випуску облiгацiй наведено в таблицi.

Характеристика облiгацiй Iменнi, вiдсотковi, звичайнi (незабезпеченi)
Кiлькiсть облiгацiй 300 тис.шт
Номiнальна вартiсть облiгацiй 1 тис. грн.
Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй 300 000 тис.грн.
Форма iснування облiгацiй Бездокументарна
Серiя Облiгацiї розмiщуються однiєю серiєю А
Вид додаткового забезпечення Додаткового забезпечення не передбачено
Термiн закiнчення обiгу облiгацiй 04.09.2021р

Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю, яка є справедливою вартiстю компенсацiї, яка має бути передана в майбутньому за отриманi товари, роботи, послуги.
Поточна кредиторська заборгованiсть станом на 30.06.2017 р. за товари, роботи, послуги складає 11 тис. грн., за розрахунками з бюджетом, а саме з податку на прибуток – 19тис. грн.
Поточнi забезпечення станом на 30.06.2017 р. становлять 22 тис. грн. i складаються iз забезпечення оплати вiдпусток.
Iншi поточнi зобов’язання станом на 30.06.2017 р. становлять 139370 тис. грн.

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
Всi статтi доходiв i витрат, визнанi у звiтних перiодах включено до складу Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд).
Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капiталу Товариства, за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.
За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, доход у Звiтi про фiнансовi результати вiдображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, якi призводять до збiльшення власного капiталу Товариства.
За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати в момент вибуття активу або збiльшення зобов'язання.
Доходи i витрати зазвичай враховуються за принципом нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, яка оцiнюється як спiввiдношення фактично наданого обсягу послуг i загального обсягу послуг, якi мають бути наданi.
Прибутки i збитки вiд операцiй з фiнансовими iнструментами поданi на нетто-основi на пiдставi п. 35 МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi».
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 1пiврiччя 2017р. становлять 6841 тис. грн. i складаються з вiдсоткiв нарахованих на виданi позики.
Iншi операцiйнi доходи у 1 кварталi 2017р. становлять 4945 тис. грн.

Адмiнiстративнi витрати, пов'язанi з утриманням та обслуговуванням Товариства, у 1 пiврiччi 2017р. склали 420 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати за 1 пiврiччя 2017р. становлять 1782 тис. грн. i складаються з витрат з придбання товарiв, робiт та послуг та витрат на формування резерву пiд зменшення корисностi фiнансових активiв (позик) .
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi (прибуток) у 1 пiврiччя 2017р. становить 9584 тис. грн.
Iншi фiнансовi доходи у 1 пiврiччi 2017р. становлять 3250 тис. грн.
Iншi доходи за 1 пiврiччя 2017р. становлять 81128тис.грн. та складаються з доходу вiд продажу цiнних паперiв.
Фiнансовi витрати за 1 квартал 2017р. становлять 13211 тис. грн., що складаються з витрат по вiдсоткам за кредитами та витрат вiд нарахованого дисконту за довгостроковою заборгованiстю.
Фiнансовий результат (прибуток) до оподаткування за 1пiврiччя 2017р. становить 213 тис. грн.
Витрати з податку на прибуток станом на 30.06.2017 р. складають 38 тис. грн.,
Чистий фiнансовий результат (прибуток) становить - 175 тис. грн.

Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв за 1 пiврiччя 2017р. складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової, дiяльностi Товариства.

Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi Товариства для отримання доходу вiд надання фiнансових послуг.

Чистий рух грошових коштiв (витрачання) вiд операцiйної дiяльностi за 1 пiврiччя 2017р.становить 129673тис. грн.
Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це цiлеспрямовано здiйснюваний процес формування необхiдних iнвестицiйних ресурсiв, збалансований вiдповiдно до обраних параметрiв iнвестицiйної програми (iнвестицiйного портфеля) на основi вибору ефективних об'єктiв iнвестування та забезпечення їх реалiзацiї.
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi протягом 1 пiврiччя 2017р.склав -106876 тис. грн.

Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi
Фiнансова дiяльнiсть — це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами та iншi.
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi протягом 1 пiврiччя 2017р.склав -23040тис. грн.

Залишок коштiв на початок року становить 343тис. грн.
Чистий рух грошових коштiв (витрачання) за звiтний перiод складає -240 тис. грн.
Залишок коштiв на 31.06.2017 р. становить 100 тис. грн.

Звiт про власний капiтал
Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей: дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi Товариства функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства. Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, вiдображеного в Балансi (Звiт про фiнансовий стан).
Облiк непокритого збитку здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства.
Зареєстрований капiтал становить 104136 тис. грн.
Скоригований залишок на початок року становить 18193 тис.грн.
Чистий прибуток станом на 30.06.2017 р. становить 175 тис. грн.
Загальна сума власного капiталу Товариства становить на 30.06.2017 р. – 86117тис.грн

Оподаткування
Витрати (доходи) з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Доходи з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються iз сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованої за правилами податкового законодавства України.
Вiдстроченi податковi активи - це суми податкiв на прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в майбутнiх перiодах вiдповiдно до:
а) тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню;
б) перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди;
в) перенесення невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди.
Тимчасовi рiзницi - це рiзницi мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан та їх податковою базою.
Тимчасовi рiзницi можуть бути:
а) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають оподаткуванню - тимчасовi рiзницi, якi при визначеннi суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв спричинить виникнення сум, що пiдлягають оподаткуванню, коли балансова вартiсть активу або зобов'язання вiдшкодовується чи погашається;
б) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню - тимчасовi рiзницi, якi при визначеннi суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв спричинить виникнення сум, що пiдлягають вирахуванню, коли балансова вартiсть активу чи зобов'язання вiдшкодовується або погашається.
Податкова база активу або зобов'язання - це сума, яка використовується для цiлей оподаткування цього активу або зобов'язання.
Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована в зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового методу облiку зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи розраховуються за податковим ставкам, якi, як очiкуються, будуть застосовнi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому майбутньому було достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату.
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдстроченi податковi активи.
Витрати з податку на прибуток за 1 пiврiччя 2017р.становлять 39 тис. грн. i складаються iз поточного податку на прибуток.
24. Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн згiдно МСБО 24
Зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн». Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв зв'язаними сторiн.
До зв'язаних сторiн Товариства вiдносяться учасники, що володiють часткою 20% i бiльше вiдсоткiв у статутному капiталi Товариства, а саме ТОВ «Українська Правнича Компанiя» та управлiнський персонал в особi директора Черевань В.С. та головного бухгалтера Гончарова Ю.А.
Товариство приймає полiтику взаємовiдносин iз пов'язаними особами без спецiального цiноутворення. Операцiї iз пов'язаними особами вiдображуються виключно за принципом «справедливої вартостi» на пiдставi договорiв з врахуванням iнтересiв обох сторiн.
Протягом 1 пiврiччя 2017р. Товариство нараховувало та виплачувало заробiтну плату управлiнському персоналу вiдповiдно до встановленої системи оплати працi
Станом на 31.06.2017 року в балансi вiдсутня заборгованiсть iз зв'язаними особами.

Управлiння ризиками
Операцiйний ризик контролюється через вдосконалення процедур стягнення дебiторської заборгованостi.
Юридичний ризик контролюється шляхом застосування типових форм угод з клiєнтами Товариства з метою формалiзацiї та уникнення ситуацiй, якi можуть погiршити позицiю Товариства у вiдносинах з клiєнтами.
Стратегiчний ризик мiнiмiзується шляхом щорiчного перегляду та коригування стратегiчного плану Товариства з урахуванням макроекономiчної ситуацiї в країнi.
Ризик репутацiї контролюється в процесi постiйного монiторингу ЗМI, оцiнки їх впливу на поведiнку клiєнтiв Товариства та своєчасних повiдомлень позицiї Товариства до клiєнтiв. Крiм того, проводиться монiторинг ринкової позицiї Товариства щодо портфелiв заборгованостi фiзичних та юридичних осiб, рейтингу за простроченої заборгованостi.
Ризик лiквiдностi виникає при неузгодженостi термiнiв повернення розмiщених ресурсiв та виконання зобов'язань Товариства перед кредиторами. Ринок лiквiдностi контролюється шляхом укладення довгострокових угод для залучення коштiв i збiльшення строкiв повернення позикового капiталу.

Подiї пiсля дати балансу
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов'язань Товариства - вiдсутнi.Директор ______________ Черевань В.С.


Головний бухгалтер ______________ Гончарова Ю.А.