Дата розміщення: 24.07.2017

Звіт за 2 квартал 2017 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Директор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черевань Владислав Станiславович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н , д/н , д/н
Рік народження** 1976
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова наглядової ради - Президент Публiчного акцiонерного товариства "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Сучаснi портфельнi iнвестицiї"; директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Капiтал Експрес";директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Барленко Груп"
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi стосовно посадової особи протягом звiтного перiоду не було.


Посада Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гончарова Юлiя Андрiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1964
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 32
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Платинум банк" - начальник управлiння внутрiшнього аудиту
Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiни у персональному складi стосовно посадової особи протягом звiтного перiоду: 02.06.2017р. Наказом Директора № 1-02/06 вiд 02.06.2017р. звiльнена з посади Головного директора Черевань Анастасiя Олександрiвна з 02.06.2017р. за власним бажанням особи. 02.06.2016р. Наказом Директора № 2-02/06 вiд 02.06.2017р. призначена на посаду Головного бухгалтера з 06.06.2017р. Гончарова Юлiя Андрiївна у зв'язку iз вакантнiстю посади.* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.