Дата розміщення: 24.07.2017

Звіт за 2 квартал 2017 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20053145
Місцезнаходження 03049, м. Київ, пр. Повiтрофлотський, буд. 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263444
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 5377453
Факс (044) 5377453
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Вид послуг, якi надає особа - депозитарнi послуги депозитарної установи.


Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МАКСИМУМ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37726300
Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, буд. 4А, офiс 316
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4445
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (044) 227-83-75
Факс (044) 227-83-75
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Особа надає аудиторськi послуги.


Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АГЕНТСТВО ЦIННИХ ПАПЕРIВ "КРЕДО-IНВЕСТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22123772
Місцезнаходження 69063, Запорiзька обл., м.Запорiжжя, вул. Cергiя Серiкова/пр. Соборний, буд. 13/13
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №185193
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.10.2012
Міжміський код та телефон (061) 213-49-09
Факс (061) 286-15-51
Вид діяльності Брокерська дiяльнiсть
Опис Вид послуг, якi надає особа - послуги з торгiвлi цiнними паперами.


Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Вид послуг, якi надає особа- депозитарнi послуги депозитарiю. Не заповнюються пункти щодо номеру лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi та дата видачi лiцензiї або iншого документа, оскiльки депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю, що здiйнсює Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" не є лiцензiйною.