Дата розміщення: 24.07.2017

Звіт за 2 квартал 2017 року

Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28.11.2012276/2/2012Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкувідсоткові1000300000Бездокументарні іменні300000000505.09.2015 - 04.09.2017872506.8631.12.2021
Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, звичайнi (незабезпеченi) серiї "А". Цiннi папери емiтента не торгуються на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Додаткової емiсiї, розмiщення цiнних паперiв, дострокового погашення не було. Мета емiсiї - розвиток пiдприємств. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне) розмiщення. Дата виплати вiдсоткового доходу (Вiдсотковий перiод / Дата початку вiдсоткового перiоду / Дата закiнчення вiдсоткового перiоду / Кiлькiсть днiв у вiдсотковому перiодi / Дата початку виплати вiдсоткового доходу / Кiнцева дата виплати вiдсоткового доходу ): 1 / 11.12.2012 / 04.09.2013 / 268 / 05.09.2013 / 04.09.2014; 2 / 05.09.2013 / 04.09.2014 / 365 / 05.09.2014 / 04.09.2015; 3 / 05.09.2014 / 04.09.2015 / 365 / 05.09.2015 / 04.09.2016; 4 / 05.09.2015 / 04.09.2016 / 366 / 05.09.2016 / 04.09.2017; 5 / 05.09.2016 / 04.09.2017 / 365 / 05.09.2017 / 04.09.2018; 6 / 05.09.2017 / 04.09.2018 / 365 / 05.09.2018 / 04.09.2019; 7 / 05.09.2018 / 04.09.2019 / 365 / 05.09.2019 / 04.09.2020; 8 / 05.09.2019 / 04.09.2020 / 366 / 05.09.2020 / 04.09.2021; 9 / 05.09.2020 / 04.09.2021 / 365 / 05.09.2021 / 31.12.2021. Факти лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi: протягом звiтного перiоду фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.