Дата розміщення: 24.07.2017

Звіт за 2 квартал 2017 року

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 38814 X X
у тому числі:
Кредит в АБ "Експрес-банк"21.03.2014388142220.10.2020
Зобов'язання за цінними паперами X 154227 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 154227 X X
Зобов'язання за процентними облiгацiями серiї "А"04.09.2013154227531.12.2021
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 19 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 139423 X X
Усього зобов'язань X 332483 X X
Опис Iншi зобов'язання включають: поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуг; поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками зi страхування поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з оплати працi; поточнi забезпечення; iншi поточнi зобов'язання.