Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Черевань Владислав Станiславович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 37956390
4. Місцезнаходження Україна, 01133, м. Київ, д/н, м. Київ, вул. Кутузова, буд.18/7
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 280-47-12, (044) 280-47-12
6. Електронна поштова адреса vlad11041976@gmail.com


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2015

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

79(2083), бюлетень "Відомості НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

27.04.2015

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.credostoliza.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2015

(дата)