Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
28.11.2012276/2/2012Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку1000300000Бездокументарні іменні300000000505.09.2014-04.09.2015, 05.09.2015 - 04.09.20163582490.231.12.2021
Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) серiї "А". Цiннi папери емiтента торгуються на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх ринках. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами не здiйснюється. 27.12.2012 року облiгацiї серiї А ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" включенi до котирувального списку "Фондова бiржа "ПФТС" другого рiвня лiстингу. Фактiв лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi не було. Додаткової емiсiї, розмiщення цiнних паперiв, дострокового погашення не було. Дата виплати вiдсоткового доходу (Відсотковий період / Дата початку відсоткового періоду / Дата закінчення відсоткового періоду / Кількість днів у відсотковому періоді / Дата початку виплати відсоткового доходу / Кінцева дата виплати відсоткового доходу ): 1 / 11.12.2012 / 04.09.2013 / 268 / 05.09.2013 / 04.09.2014; 2 / 05.09.2013 / 04.09.2014 / 365 / 05.09.2014 / 04.09.2015; 3 / 05.09.2014 / 04.09.2015 / 365 / 05.09.2015 / 04.09.2016; 4 / 05.09.2015 / 04.09.2016 / 366 / 05.09.2016 / 04.09.2017; 5 / 05.09.2016 / 04.09.2017 / 365 / 05.09.2017 / 04.09.2018; 6 / 05.09.2017 / 04.09.2018 / 365 / 05.09.2018 / 04.09.2019; 7 / 05.09.2018 / 04.09.2019 / 365 / 05.09.2019 / 04.09.2020; 8 / 05.09.2019 / 04.09.2020 / 366 / 05.09.2020 / 04.09.2021; 9 / 05.09.2020 / 04.09.2021 / 365 / 05.09.2021 / 31.12.2021.

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н