Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" — це фiнансова компанiя, яку було створено в 2011 роцi. Предметом дiяльностi ТОВ “КРЕДО-СТОЛИЦЯ” згiдно Статуту є: надання фiнансових кредитiв за рахунок власних коштiв; факторинг; залучення фiнансових активiв вiд юридичних осiб з зобов’язанням щодо наступного їх повернення; надання гарантiй та поручительств; надання позик; надання послуг фiнансового лiзингу. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг видала ТОВ “КРЕДО-СТОЛИЦЯ” Свiдоцтво серiї ФК № 353 вiд 15.11.2012р. про реєстрацiю фiнансової установи (реєстрацiйний номер 13102773, код фiнансової установи – 13,номер рiшення про видачу свiдоцтва № 2285, дата прийняття рiшення 15.11.2012р.).Icтотних фактiв та важливих подiй, таких як злиття, приєднання, перетворення, подiл, видiл за час iснування Товариства не було.Процедура банкрутства до Товариства не застосовувалася.В планах та очiкуваннях Товариства злиття, приєднання, перетворення, подiлу, видiлу немає.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; рганiзацiйна структура емiтента характеризується вiдсутнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв чи будь-яких iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Товариство фактично знаходиться за мiсцем своєї реєстрацiї. Змiн протягом звiтного перiоду в органах емiтента, органiзацiйнiй структурi емiтента, основних структурних пiдроздiлах емiтента та їх функцiональному призначеннi не було.Перелiк утворених товариством органiв та їх склад вiдповiдно до статуту товариства:- Загальнi збори учасникiв - вищий орган Товариства. Складається з учасникiв та їх представникiв.- Директор - одноосiбний виконавчий орган Товариства. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть.Для забезпечення ведення бухгалтерського облiку Товариством створено бухгалтерську службу на чолi з головним бухгалтером.Всi органи Товариства повнiстю сформовано. При нинi дiючiй структурi досягнута значна ефективнiсть управлiння та використання ресурсiв. Товариство орендує офiсне примiщення за своїм мiсцезнаходженням.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 3 особи; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв 0 осiб; середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом 1 особа; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 0 осiб. Фонд оплати працi у 2014 роцi склав 91000 грн. Фонд оплати працi збiльшився на 34669,08 грн.в порiвняннi з 2013 р. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Розробка планiв пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв здiйснюється щорiчно з урахуванням замовлень пiдроздiлiв пiдприємства. Рiвень професiйної пiдготовки персоналу забезпечується шляхом органiзацiї перiодичного навчання робiтникiв.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Об'єднань пiдприємств (асоцiацiї, корпорацiї, концерни, консорцiуми, iншi об'єднання пiдприємств) чи груп суб'єктiв господарювання (фiнансово-промисловi групи, холдинговi компанiї тощо), у яких емiтент став учасником або припинив участь, протягом звiтного перiоду не було.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Бухгалтерський облiк ведеться автоматизовано, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996- ХIУ вiд 16.07.1999р., з використанням Плану рахункiв бухгалтерського облiку.Використовуються програми бухгалтерського та фiнансового облiку 1С.Бухгалтерський облiк.На пiдприємствi розроблена i затверджена наказом директора облiкова полiтика пiдприємства. Данi бухгалтерського облiку спiвставнi в бухгалтерських регiстрах, головнiй книзi i балансi та пiдтверджуються первинними документами. Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний. Метод оцiнки вартостi запасiв: ФIФО. Метод оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй наказом про облiку полiтику не передбачений.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент, за рахунок продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк: доходи вiд надання інших фінансових послуг. Товариство не займалося та не займається виробництвом, вiдповiдно обсяг виробництва у натуральному та у грошовому виразi, середньореалiзацiйнi цiни не зазначаються. За звiтний перiод виручка склала 11130 тис.грн.Товариство експортом не займалося та не займається. Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг: дiяльнiсть на фондовому ринку України є перспективною. Залежностi вiд сезонних змiн немає.Емiтент не проводить свою дiяльнiсть в iнших, крiм України, країнах. Новi види продукцiї емiтент у звiтному перiодi на ринку не пропонував.Iнформацiя про систему збуту продукцiї не наводиться, оскiльки Товариство збутом продукцiї не займається. Основнi клiєнти - юридичнi та фiзичнi особи. Клiєнтiв, через яких було отримано 10 або бiльше вiдсоткiв доходу -- ТОВ «НОЛЕКС ІНВЕСТ», ТОВ «РОЯР ЛЮВІ ФІНАНС».Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту: 1. Фактори (чинники) ризику, пов'язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента: Фактори (чинники) ризику, пов'язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента, включають такi:- ринковий ризик, пов'язаний iз змiною кон'юнктури фондового ринку, а токож його лiквiдностi. Емiтент здiйснює аналiз фондового ринку та вiдстежує змiни, що вiдбуваються в фондах та пiдприємствах, в якi здiйсненнi iнвестицiї;- фактори, що можуть обмежувати виплати основної суми за борговими цiнними паперами емiтента. Залежить вiд ризику змiни законодавства, стабiльної полiтичної та загальної економiчної ситуацiї в Українi, впливати на цi фактори неможливо;- недостатня лiквiднiсть фондового ринку, що може обмежити можливiсть реалiзацiї облiгацiй Товариства iнвесторами третiм особам. Для зменшення впливу цього фактору ризику емiтент вiдстежує будь-якi змiни, що вiдбуваються в об'єктах iнвестування.2. Фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану емiтента включають такi:- проблеми iз залученням коштiв для розширення дiяльностi. Залежить вiд ризику змiни законодавства, стабiльної полiтичної та загальної економiчної ситуацiї в Українi.Для зменшення впливу цього фактору емiтент проводить активний пошук iнвесторiв для проведення основної дiяльностi.3. Полiтичнi та макроекономiчнi ризики емiтента включають такi:- податкове навантаження та змiна податкового законодавства - вимоги податкових органiв ускладнюють залучення коштiв для розширення дiяльностi емiтента;- падiння платоспроможного попиту та цiн на ринку нерухомостi;- ризик змiни законодавства, що може вплинути на умови погашення облiгацiй;- зростання iнфляцiї чи зниження впевненостi споживачiв у майбутньому.Товариство виконує всi вимоги чинного законодавства та дiє в правовому полi. Але в iснуючих умовах захистити себе вiд ризику полiтичних та макроекономiчних ризикiв не є можливим. Саме тому можливий ступiнь впливу цiєї групи факторiв ризику є найсуттєвiшим. Крiм того, змiни в цiєї групi безумовно призводять до змiн в групах, описаних в п. 1 та п.2.Товариство не займається виробництвом, тому iнформацiя про канали збуту й методи продажу не наводиться. Сировину Товариство в своїй дiяльностi не використовує, тому iнформацiя про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн та кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання не наводиться.Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент: Особливостями стану розвитку галузi, у якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, є те, що розвиток галузi здiйснюється швидкими темпами, а також тiсний взаємозв'язок ринку фiнансових послуг з економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi та свiтi. Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв високий. Положення Товариства на ринку - в процесi становлення. Конкуренцiя в галузi значна, пiдприємство в процесi своєї дiяльностi постiйно пiдвищує свою конкурентоспроможнiсть шляхом пiдвищення якостi надання послуг. Основнi конкуренти (у т.ч. за кордоном) Товариству невiдомi.Особливостi продукцiї (послуг) емiтента - Товариство займається iнвестуванням, успiшнiсть цього значною мiрою залежить вiд професiоналiзма кадрiв.Перспективнi плани розвитку емiтента: планується подальший розвиток бiзнесу за основними видами дiяльностi Товариства. Розширення виробництва не планується. У наступному 2015 роцi Товариство планує збiльшення доходiв вiд рiвня, досягнутого на кiнець 2014 року.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останнi 5 рокiв було придбань основних активiв на суму 8 тис. грн. Проданих активiв за останнi 5 рокiв не було. Лiквiдованих (списаних) основних активiв за останнi 5 рокiв не було. Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, пов’язаних з господарською дiяльнiстю, Товариство не має.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; У 2014 році Товариством було укладено правочин з Литвинюком В.А.- це Договір позики, дата договору 21.08.2014, сторони правочину: Товариство з одного боку, учасник Товариства - Литвинюк Володимир Анатолiйович з іншого, зміст: надання короткострокової безвідсоткової позики Литвинюкю В.А. для поповнення власних обігових коштів. Повернена в строк та в повному обсязі, сума: 7000150 грн., підстава укладання - Договір позики №26 п від 21.08.2014 р.; методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину: договірна між сторонами. Інших правочинів між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами з іншого боку, протягом звітного періоду укладено не було.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Вiдповiдно до фiнансового звiту первiсна вартiсть основних засобiв станом на початок звiтного року становить 0 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на початок звiтного року також становить 0 тис.грн.Товариство не надає в оренду основнi засоби. Товариство орендує офiсне примiщення за своїм мiсцезнаходженням. Будь-яких значних правочинiв щодо об'єктiв оренди у звiтному перiодi не було.Виробничих потужностей Товариство немає. Основнi засоби вираховується на балансi Товариства, станом на кiнець звiтного перiоду їх первiсна вартість дорівнює 8 тис.грн, залишкова 7 тис.грн. - це комп'ютерна технiка.Ступiнь використання основних засобiв 100%.Спосiб утримання активiв: утримання та придбання активiв вiдбувається за рахунок власних коштiв Товариства.Мiсцезнаходження основних засобiв: 01133, м. Київ, вулиця Кутузова, будинок 18/7.Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, вiдсутнi.Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, Товариство не має.Переоцiнки основних засобiв не було. Товариство не займається виробництвом, тому виробничих потужностей немає. Витрат на поточний та капiтальний ремонти основних засобiв за звiтний рiк, як i за попереднiй, не було.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента: нестабiльнiсть економiчної ситуацiї; несподiванiсть та нестабiльнiсть у сферi податкової полiтики, збiльшення ставок оподаткування; криза платiжної дисциплiни споживачiв товариства; iнфляцiйнi процеси. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень: високий.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства, у звiтному перiодi не було.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Товариство знаходиться на самофiнансуваннi. Робочого капiталу достатньо для поточних потреб.Фахiвцi Товариства не проводили у звiтному роцi оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; На кiнець звiтного перiоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорiв.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Стратегiя подальшої дiяльностi щонайменше на рiк не передбачає розширення виробництва або реконструкцiї. Для полiпшення фiнансового стану планується здiйснити заходи по розширенню ринкiв збуту. Iстотнi факти, якi можуть вплинуть на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, - необгрунтованi змiни в економiцi країни, в податковому законодавствi тощо.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослiдження та розробки Товариством у звiтному перiодi не здiйснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослiдження та розробки не було.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступав би емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступали б посадові особи емітента, за звітний рік відсутні.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася.