Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 7 0 0 0 7
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 7 0 0 0 7
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 7 0 0 0 7
Опис Термiни використання ОЗ (за основними групами): Будинки 40-50 рокiв; Машини та обладнання 5-20 рокiв; Автотранспортнi засоби 5-8 рокiв; Iнше обладнання 4-10 рокiв; Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi 2-5 рокiв; Iншi основнi засоби 1-3 роки. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 0 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду — 7 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду вiдсутнiй, на кiнець звiтного перiоду — 13%. Ступiнь використання основних засобiв - 100%. Сума нарахованого зносу на початок звiтного перiоду — вiдсутня, кiнець перiоду — 1 тис. грн. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду обумовленi придбанням технiки.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 95173 -36375
Статутний капітал (тис.грн.) 104136 104136
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 104136 104136
Опис Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (95173 тис.грн.) менше статутного капiталу (104136 тис.грн.). Це не вiдповiдає вимогам статтi 144 Цивiльного кодексу України.