Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 22644 X X
у тому числі:
Короткостроковий кредит банку21.03.2014226442020.10.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 246228 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 246228 X X
зобов'язання за процентними облiгацiями04.09.2013246228531.12.2021
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 322288 X X
Усього зобов'язань X 591161 X X
Опис Iншi зобов'язання включають: поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, за розрахунками зi страхування, за розрахунками з оплати працi; поточнi забезпечення; поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з учасниками; iншi поточнi зобов'язання