Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ААН"СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 24263164
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 27, офіс 5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1525, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» м. Київ 10 березня 2015 р.Аудиторський висновок наданий для учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» (надалі – ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» або Товариство), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.1.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» 1.1. Загальні відомості про ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ»Скорочена назва ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» Код ЄДРПОУ 37956390Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮМісцезнаходження Юридична і фактична адреса – 01133 м. Київ, вул. Кутузова, будинок 18/7Місце, дата та номер проведення реєстраційної дії Згідно Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проведено державну реєстрацію 14.11.2011 № 1 070 102 0000 045052.Остання реєстраційна дія була здійснена 05.01.2014р. за № 1 070 105 0014045052Види діяльності За даними Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 23.10.2012 р., серія АБ №620316 основні види діяльності за КВЕД є:64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;64.19 Інші види грошового посередництва;64.91 Фінансовий лізинг;64.92 Інші види кредитування.Кількість працівників 3 (три)Номер та дата свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, орган, що видав свідоцтвоСвідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК №353, реєстраційний номер 13102773, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, згідно розпорядження про видачу свідоцтва від 15.11.2012р. №2285. Код фінансової установи 13. Тел/факс (044)280-47-12 Банківські реквізитиРахунок в національній валюті № 26506010000081 в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» м. Київ , МФО 313849.Основна мета діяльності Метою створення Товариства є отримання прибутку, задоволення потреб громадян, колективних, державних та інших підприємств, установ, організацій у виконанні робіт та наданні послуг визначених у предметі діяльності Товариства.Предмет діяльності Предмет діяльності:- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;- факторинг;- залучення фінансових активів від юридичних осіб з зобов’язанням щодо наступного їх повернення;- надання гарантій та поручительств;- надання позик;- надання послуг з фінансового лізингу.Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» на дату складання аудиторського звіту є: - Директор - Черевань Владислав Станіславович;- Головний бухгалтер - Черевань Анастасія Олександрівна.2.ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИНами, незалежною аудиторською фірмою ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» проведено перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування фінансової звітності ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» за 2014 рік станом на 31.12.2014р., що передбачена Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р. та МСБО 1 «Фінансові звіти», а саме: баланс (звіт про фінансовий стан) (форма №1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної фінансової звітності (форма №5).Аудиторська перевірка проводилася відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема з урахуванням вимог міжнародного стандарту аудиту МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора». Концептуальною основою підготовки фінансової звітності є Облікова політика Товариства, що підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Концептуальна основа є прийнятною. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснюється у відповідності до Наказу «Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики» ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» від 03.01.2013р. № 03\01. Важливі аспекти облікової політики Товариства наступні:Фінансові інструменти в ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» у відповідності до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції. Подальша оцінка фінансових активів здійснюється в залежності від класифікації активів по чотирьом категоріям відповідно до облікової політики ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ». Визнання, класифікація та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості здійснюється у відповідності до МСФЗ 7 « Фінансові інструменти: розкриття». Первісне визнання дебіторської оцінюється за її справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до фінансового активу.Після первісного визнання довгострокова дебіторська заборгованість відображається в балансі за її теперішньою вартістю Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012р._3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВУправлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне представлення фінансових звітів відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням перехідного періоду та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає за необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ СТОСОВНО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІМи несемо відповідальність за висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі проведеної аудиторської перевірки. Аудит проведений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення думки аудитора.5. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ Вартість чистих активів ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» станом на 31.12.2014р. складає 95 173 тис. грн. та є меншою від статутного капіталу, що не відповідає вимогам ст.144 Цивільного Кодексу України. Товариство здійснює свою діяльність понад 2 (два) фінансових роки, а згідно із ст.144 Цивільного Кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» необхідно прийняти рішення щодо внесення відповідних змін.6.ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИНа нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність за МСФЗ ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» за рік, що закінчився 31.12.2014р., в цілому складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та Облікової політики Товариства.В Додатку 1 до цього Аудиторського висновку представлена інформація щодо розкриття інформації, наданої у фінансовій звітності Товариства.7.ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯВартість чистих активів ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» станом на 31.12.2014р. складає 95 173 (дев’яносто п’ять мільйонів сто сімдесят три тисячі) гривень, що є меншою за розмір статутного капіталу, та не відповідає вимогам ст.144 Цивільного Кодексу України.Рівень корпоративного управління ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» забезпечує фінансову прозорість, ефективність менеджменту та належний контроль. За результатами ідентифікації та оцінки ризиків шахрайства аудитори прийшли до висновку, що в Товаристві такі ризики оцінюються як мінімальні.8.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУАудиторська перевірка виконана Товариством з обмеженою відповідальністю «ААН «СейЯ-Кірш-аудит», яке здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1525, виданого рішенням Аудиторської палати України 26 січня 2001 р. за № 98, строк дії: 26.01.2001 р. – 23.12.2015 р.Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серії П № 000061, строком дії: 19.03.2013 р. – 23.12.2015 р., видане НКЦПФР.Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити  аудиторські  перевірки фінансових установ №0015, строком дії: 21.05.2013р. – 23.12.2015р., виданого Національною  комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» зареєстроване 29.03.1996 р. Московською адміністрацією м. Києва. Місцезнаходження ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5, тел./факс: (044) 289-53-80, (044) 289-55-64. Код ЕДРПОУ 24263164.Аудиторська перевірка здійснювалась на підставі Договору № 1802/15 від 18.02.2015р. з 19.02.2015 р. по 10.03.2015р. аудиторською групою на чолі з незалежним аудитором Синицею В.П. (сертифікат аудитора 005870 від 17.01.2005р., дія сертифікату 17.01.2020р.). Період перевірки – 2014 рік.Генеральний директор - Зацерковна Тетяна Миколаївна .ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» відповідно до рішення Аудиторської палати України № 264/3 від 31.01.2013р. до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту.У відповідності до рішення Аудиторської палати України № 2221/4 від 04.11.2010р. ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» успішно пройшла зовнішній контроль якості професійних послуг (Свідоцтво №0065). Аудитор Синиця В.П.Генеральний директорТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» Зацерковна Т.М.ДОДАТОК 11. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ 1.1. Організація бухгалтерського облікуОрганізація і методологія бухгалтерського обліку в цілому відповідає вимогам чинного законодавства України. Бухгалтерський облік в ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» здійснюється у відповідності Наказу «Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики» від 03.01.2013р. № 03\01.Підготовка та складання фінансової звітності здійснювалося своєчасно у відповідності з концептуальною основою облікової політики Товариства, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.В результаті аудиторської перевірки фактів нестатутної діяльності ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» не виявлено. Бухгалтерський облік ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ», комп’ютеризований. Аналітичний і синтетичний облік порівняні між собою.Первинні документи по обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових формах, затверджених Міністерством статистики України.Система корпоративного управління ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» забезпечує надійність механізмів управління, контролю, відкритості та прозорості діяльності.Складання фінансової звітності здійснювалося своєчасно.1.2.Активи Товариства1.2.1.Необоротні активиОсновні фонди ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» станом на 31.12.2014р. . складають 8 тис. грн., знос основних фондів складає 1 тис. грн., залишкова вартість 7 тис. грн. Згідно Наказу «Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики» від 03.01.2014р. № 03\01 знос основних фондів у 2014 році нараховується в бухгалтерському обліку прямолінійним методом, виходячи зі строку служби.Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2014р. складають 5 тис. грн.1.2.2. Оборотні активиЗапаси в Товаристві станом на 31.12.2014р. відсутні.Дебіторська заборгованість за розрахунками станом на 31.12.2014р. складає 262 814 тис. грн. , яка включає:дебіторську заборгованість з бюджетом в сумі 1 тис. грн.;іншу поточну дебіторську заборгованість в сумі 262 813 тис. грн..Поточні фінансові інвестиції ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» станом на 31.12.2014р. становлять 318 279 тис. грн. Грошові кошти в національній валюті в ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» станом на 31.12.2014р. складають 105 229 тис. грн.Всі активи відображені в балансі за достовірно визначеною оцінкою. Відносно всіх активів очікуються майбутні економічні вигоди.1.3. Довгострокові та поточні зобов’язання і забезпечення ТоваристваСтаном на 31.12.2014р. у ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» інші довгострокові зобов’язання складають 246 228 тис. грн. та представлені облігаціями власної емісії.Поточні зобов’язання ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» станом на 31.12.2014р. представлені сумі 322 261 тис. грн., та включають:- кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги -19 тис. грн..;- кредиторську заборгованість за розрахунками з бюджетом – 1 тис. грн..;- кредиторську заборгованість за розрахунками зі страхування – 2 тис. грн.;- кредиторську заборгованість за розрахунками з оплати праці – 5 тис. грн.;- поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з учасниками – 104 135 тис. грн.;- інші поточні зобов’язання – 218 099 тис. грн..Короткострокові кредити банків ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» станом на 31.12.2014р.складають 22 644 тис. грн.Поточні забезпечення в ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» станом на 31.12.2014р. складають 28 тис. грн.Аудитор підтверджує, що зобов’язання відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною оцінкою та в майбутньому існує ймовірність їх погашення.1.4 .Аудит власного капіталу1.4.1.Статутний капіталСтатут ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» в чинній редакції зареєстровано 27.12.2013 року. Станом на 31.12.2014 року його статутний капітал становив 104 136 000,00 (сто чотири мільйони сто тридцять шість тисяч) гривень 00 копійок. 1.4.2.Формування Статутного капіталуДля здійснення діяльності Товариством згідно Статуту та Протоколу №1 від 28.10.2011р. Загальних Зборів Учасників сформовано Статутний капітал у розмірі 1 500,00 (одна тисяча п’ятсот) грн. 00 копійок. На дату створення Товариства його учасниками були:- Громадянин України Шевченко Антон Вікторович, який володів часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 1 200,00 (одна тисяча двісті) гривень 00 копійок, що складала 80% Статутного капіталу Товариства;- Громадянка України Шевченко Ольга Миколаївна, володіла часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 300,00 (триста) гривень 00 копійок, що складала 20% Статутного капіталу Товариства.Статут зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 14.11.2011р. за номером запису 10701020000045052. Статутний капітал був оплачений грошовими коштами в касу Товариства, що підтверджується прибутковими касовими ордерами.Інформація щодо оплати статутного капіталу та документів, що підтверджують таку оплату представлено в табл. 1. Таблиця 1№ з/п Учасник Сума внеску грошовими коштами, грн. Дата внеску та документ, що підтверджує оплату Частка у статутному капіталі, % 1. Шевченко Антон Вікторович 1 200,00 ПКО №2 від 14.11.2011р. 802. Шевченко Ольга Миколаївна 300,00 ПКО №1 від 14.11.2011р 20 Всього: 1 500,00 100Протоколом загальних зборів Учасників ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» від 17.11.2011р. №2 було прийнято рішення про передачу часток учасників ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» на користь ТОВ «ІК ІНВЕСТ» та розподіл часток.Статут в новій рекдакції зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 23.11.2011р. за номером запису 10701050001045052В новій редакції Статуту Статутний капітал розподіляється між Учасниками на частки у наступному співвідношенні: - Громадянин України Шевченко Антон Вікторович, володів часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 1080,00 (одна тисяча вісімдесят) гривень 00 копійок, що складає 72% Статутного капіталу Товариства;- Громадянка України Шевченко Ольга Миколаївна, володіла часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 270,00 (двісті сімдесят) гривень 00 копійок, що складає 18% Статутного капіталу Товариства;- Товариство з обмеженою відповідальністю «ІК ІНВЕСТ», володіло часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 150,00 (сто п’ятдесят ) гривень 00 копійок, що складає 10% Статутного капіталу Товариства.Протоколом загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» від 22.11.2011р. №3 було прийнято рішення про збільшення розміру Статутного капіталу до 7 001 500,00 (семи мільйонів однієї тисячі п’ятсот) гривень 00 копійок шляхом внесення додаткового внеску грошовими коштами учасником Товариства - ТОВ «ІК ІНВЕСТ та розподіл часток учасників.Статут в новій редакції зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.11.2011р. за номером запису 10701050002045052.В новій редакції Статуту Статутний капітал розподілявся між Учасниками на частки у наступному співвідношенні:- Громадянин України Шевченко Антон Вікторович, володів часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 1080,00 (одна тисяча вісімдесят) гривень 00 копійок, що складає 0,02% Статутного капіталу Товариства;- Громадянка України Шевченко Ольга Миколаївна, володіла часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 270,00 (двісті сімдесят) гривень 00 копійок, що складає 0,01% Статутного капіталу Товариства;- Товариство з обмеженою відповідальністю «ІК ІНВЕСТ», володіло часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 7 000 150,00 (сім мільйонів сто п’ятдесят ) гривень 00 копійок, що складає 99,97% Статутного капіталу Товариства.Статутний капітал був оплачений грошовими коштами, що підтверджується банківськими виписками Дніпропетровської філії АБ «Експрес-Банк» (МФО 306964).Інформація про сплату додаткових внесків до Статутного капіталу представлена в табл. 2.Таблиця 2№ з/п Учасник Сума додаткового внеску грошовими коштами, грн. Дата сплати додаткового внеску та документ, що підтверджує оплату1.ТОВ «ІК ІНВЕСТ» 7 000 000,00 Документ № 41 від 30.11.2011р.Всього: 7 000 000,00Протоколом загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» № 6 від 11.04.2012р. було прийнято рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства до 100  000 000,00 (сто мільйонів ) гривень 00 копійок шляхом внесення додаткового внеску грошовими коштами учасником ТОВ «ІК ІНВЕСТ та розподіл часток учасників. Статут в новій редакції зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 11.04.2012р. за номером запису 10701050007045052. В новій редакції Статуту Статутний капітал розподілявся між Учасниками на частки у наступному співвідношенні:- Громадянин України Шевченко Антон Вікторович, володів часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 1080,00 (одна тисяча вісімдесят) гривень 00 копійок, що складає 0,001080% Статутного капіталу Товариства;- Громадянка України Шевченко Ольга Миколаївна, володіла часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 270,00 (двісті сімдесят) гривень 00 копійок, що складає 0,000270% Статутного капіталу Товариства;- Товариство з обмеженою відповідальністю «ІК ІНВЕСТ», володіло часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 99 998 650,00 (дев’яносто дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто вісім тисяч шістсот п’ятдесят) гривень 00 копійок., що складає 99,998650% Статутного капіталу Товариства.Статутний капітал був оплачений грошовими коштами, що підтверджується банківськими виписками Дніпропетровської філії АБ «Експрес-Банк» (МФО 306964).Інформація про сплату додаткових внесків до Статутного капіталу представлена в табл. 3.Таблиця 3№ з/п Учасник Сума додаткового внеску грошовими коштами, грн. Дата сплати додаткового внеску та документ, що підтверджує оплату1. ТОВ «ІК ІНВЕСТ» 70 333 000,00 22 665 500,00 Документ №13 від 08.04.2012р. Документ № 16-44 від 29.05.2012р.Всього: 92 998 500,00Протоколом загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» № 7 від 28.05.2012р. було прийнято рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства до 104 136 000,00 (сто чотирьох мільйонів сто тридцять шести тисяч) гривень 00 копійок шляхом внесення додаткового внеску грошовими коштами учасником ТОВ «ІК ІНВЕСТ та розподіл часток учасників.Статут в новій редакції зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.05.2012р. за номером запису 10701050008045052. В новій редакції Статуту Статутний капітал розподілявся між Учасниками на частки у наступному співвідношенні:- Громадянин України Шевченко Антон Вікторович, володів часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 1080,00 (одна тисяча вісімдесят) гривень 00 копійок, що складає 0,001080% Статутного капіталу Товариства;- Громадянка України Шевченко Ольга Миколаївна, володіла часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 270,00 (двісті сімдесят) гривень 00 копійок, що складає 0,000270% Статутного капіталу Товариства;- Товариство з обмеженою відповідальністю «ІК ІНВЕСТ», володіло часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 104 134 650,00 (сто чотири мільйони сто тридцять чотири тисячі шістсот п’ятдесят) гривень 00 копійок, що складає 99,998650% Статутного капіталу Товариства.Статутний капітал був оплачений грошовими коштами, що підтверджується банківськими виписками Дніпропетровської філії АБ «Експрес-Банк» (МФО 306964). Інформація про сплату додаткових внесків до Статутного капіталу представлена в табл. 4.Таблиця 4№ з/п Учасник Сума додаткового внеску грошовими коштами, грн. Дата сплати додаткового внеску та документ, що підтверджує оплату1. ТОВ «ІК ІНВЕСТ» 4 136 000,00 Документ № 45-50 від 29.05.2012р.Всього: 4 136 000,00Протоколом загальних зборів Учасників ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» № 16/07-13 від 16.07.2013р. було прийнято рішення щодо виходу ТОВ «ІК ІНВЕСТ» зі складу Учасників Товариства шляхом продажу належної йому частки в розмірі 99,998650%, що складає 104 134 650,00 (сто чотири мільйони сто тридцять чотири тисячі шістсот п’ятдесят) гривень 00 копійок на користь самого ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» та розподіл часток між його учасниками .Статут у новій редакції зареєстровано Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві 22.07.2013р. за номером запису 107010500011045052. В новій редакції Статуту Статутний капітал розподілявся між Учасниками на частки у наступному співвідношенні:- Громадянин України Шевченко Антон Вікторович, володів часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 1080,00 (одна тисяча вісімдесят) гривень 00 копійок, що складає 0,001080% Статутного капіталу Товариства;- Громадянка України Шевченко Ольга Миколаївна, володіла часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 270,00 (двісті сімдесят) грн. 00 коп., що складає 0,000270% Статутного капіталу Товариства;- ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ», викупило на себе частку в Статутному капіталі Товариства у розмірі 104 134 650,00 (сто чотири мільйони сто тридцять чотири тисячі шістсот п’ятдесят) гривень 00 копійок, що складає 99,998650% Статутного капіталу Товариства.Протоколом загальних зборів Учасників ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» № 23/07-14 від 23.07.2013р. було прийнято рішення про зміну складу учасників Товариства, а саме:- вивести зі складу Учасників Товариства Шевченка Антона Вікторовича шляхом продажу належної йому частки на користь самого Товариства у розмірі 1080,00 (одна тисяча вісімдесят) гривень 00 копійок, що складає 0,001080% Статутного капіталу Товариства. Статут у новій редакції зареєстровано Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві 29.07.2013р. за номером запису 107010500012045052. В новій редакції Статуту Статутний капітал розподілявся між Учасниками на частки у наступному співвідношенні:- Громадянка України Шевченко Ольга Миколаївна, володіє часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 270,00 (двісті сімдесят) гривень 00 копійок, що складає 0,000270% Статутного капіталу Товариства;- ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ», викупило на себе частку в Статутному капіталі Товариства у розмірі 104 135 730,00 (сто чотири мільйони сто тридцять п’ять тисяч сімсот тридцять) гривень 00 копійок, що складає 99,998650% Статутного капіталу Товариства.Протоколом загальних зборів Учасників ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» № 4/09 від 04.09.2013р. було прийнято рішення про зміну складу учасників Товариства, а саме:1) передати частку належну Шевченко Ользі Миколаївні у Статутному капіталі ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» у розмірі 0,00027%, що становить 270,00 (двісті сімдесят) гривень 00 копійок Сергеєвій Ользі Іванівні;2) прийняти до складу Учасників ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» Сергеєву Ольгу Іванівну.Статут у новій редакції зареєстровано Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві 16.09.2013р. за номером запису 10701050013045052.В новій редакції Статуту Статутний капітал розподілявся між Учасниками на частки у наступному співвідношенні:Громадянка України Сергеєва Ольга Іванівна, володіла часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 270,00 (двісті сімдесят) гривень 00 копійок, що складає 0,00027% Статутного капіталу Товариства;ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ», викупило на себе частку в Статутному капіталі Товариства у розмірі 104 135 730,00 (сто чотири мільйони сто тридцять п’ять тисяч сімсот тридцять) гривень 00 копійок, що складає 99,99973% Статутного капіталу Товариства. Протоколом загальних зборів Учасників ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» № 25/12 від 25.12.2013р. було прийнято рішення про зміну складу учасників Товариства, а саме:- вивести зі складу Учасників Товариства Сергеєву Ольгу Іванівну шляхом продажу належної їй частки в розмірі 270,00 (двісті сімдесят) гривень 00 копійок, що складає 0,00027% Статутного капіталу Литвинюку Володимиру Анатолійовичу, згідно договору купівлі-продажу від 25 грудня 2013 року;- частку, яку було придбано самим Товариством, реалізувати ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА КОМПАНІЯ в розмірі 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень 00 копійок, що складає 6,72197% у Статутному капіталі ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» шляхом укладення договору купівлі-продажу.Статут у новій редакції зареєстровано Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві 27.12.2013р. за номером запису 10701050014045052.В новій редакції Статуту Статутний капітал розподілявся між Учасниками на частки у наступному співвідношенні:- Громадянин України Литвинюк Володимир Анатолійович, володів часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 270,00 (двісті сімдесят) гривень 00 копійок, що складає 0,00027% Статутного капіталу Товариства;- Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕДО-СТОЛИЦЯ», викупило на себе частку в Статутному капіталі Товариства у розмірі 97 135 730,00 (дев’яносто сім мільйонів сто тридцять п’ять тисяч сімсот тридцять) гривень 00 копійок, що складає 93,27776% Статутного капіталу Товариства.- ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА КОМПАНІЯ», володіла часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень 00 копійок, що складає 6,72197% Статутного капіталу Товариства;30.12.2013р. ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА КОМПАНІЯ» перерахувало грошові кошти на сплату Статутного капіталу в сумі 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень 00 копійок, що підтверджено випискою ПАТ «АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959) по рахунку №26500148958. Протоколом загальних зборів Учасників ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ від 21.08.2014р. №21/08-1 було прийнято рішення реалізувати частку, яка придбана самим Товариством в розмірі 97 135 730 (дев’яносто сім мільйонів сто тридцять п’ять тисяч сімсот тридцять) гривень 00 копійок, що складає 93,27776% Статутного капіталу Товариства, ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА КОМПАНІЯ» шляхом укладення договору купівлі-продажу.Статут у новій редакції зареєстровано Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві 05.01.2015р. за номером запису 10701050015045052.В новій редакції Статуту Статутний капітал розподілено між Учасниками на частки у наступному співвідношенні:- Громадянин України Литвинюк Володимир Анатолійович, володіє часткою в Статутному капіталі Товариства у розмірі 270,00 (двісті сімдесят) гривень 00 копійок, що складає 0,000259% Статутного капіталу Товариства;- ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА КОМПАНІЯ», володіє часткою в розмірі 104 135 730 (сто чотири мільйони сто тридцять п’ять тисяч сімсот тридцять) гривень 00 копійок, що складає 99,999741% Статутному капіталі Товариства .02.09.2013р. ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА КОМПАНІЯ» перерахувало грошові кошти на сплату Статутного капіталу в сумі 97 135 730 (дев’яносто сім мільйонів сто тридцять п’ять тисяч сімсот тридцять) гривень 00 копійок, що підтверджено випискою ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) по рахунку № 26502001119511. Таким чином, зареєстрований Статутний капітал ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» станом на 31.12.2014р. сформований у відповідності до законодавства України, повністю сплачений грошовими коштами та складає 104 136 000,00 (сто чотири мільйони сто тридцять шість тисяч) гривень 00 копійок. 1.5.Результати діяльності ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» 1.5.1. Прибутки (збитки)В результаті діяльності у 2014 році Товариство отримало прибуток, що складає 34 412 тис. грн. Загальний розмір непокритого збитку станом на 31.12.2014р. становить 8 963  тис. грн. Аудитор Синиця В.П. Генеральний директор ТОВ «ААН "СейЯ-Кірш-аудит" Зацерковна Т.М.
д/н
д/н
д/н