Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черевань Владислав Станiславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1976
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова наглядової ради - Президент Публiчного акцiонерного товариства "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Сучаснi портфельнi iнвестицiї"; директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Капiтал Експрес";директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Барленко Груп"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.12.2012, Безстроково
9) опис Одноособовим виконавчим органом Товариства, що обирається Зборами Учасникiв та управляє поточною дiяльнiстю Товариства, впроваджує дiяльнiсть Товариства вiдповiдно до рiшень Зборiв Учасникiв, виконує рiшення Зборiв Учасникiв є Директор. Повноваження: (i) забезпечує високоприбуткову дiяльнiсть Товариства, представляє без довiреностi Товариство перед iншими особами незалежно вiд форми власностi, органами державної влади i управлiння, в судах, господарських, адмiнiстративних судах та iнших спецiальних судах; (ii) наймає працiвникiв для ведення дiяльностi Товариства; залучає до роботи на умовах повної та часткової зайнятостi; здiйснює нагляд та контролює працiвникiв Товариства з урахуванням ранiше прийнятих рiшень Зборiв Учасникiв; (iii) затверджує положення, порядки та iншi внутрiшнi документи Товариства, що визначають органiзацiйну структуру Товариства, оплату працi працiвникiв Товариства тощо; (iv) на договiрнiй та контрактнiй основi наймає українських та iноземних працiвникiв, iноземних спецiалiстiв для роботи в Українi та звiльняє їх; вiдправляє українських та iноземних спецiалiстiв у службовi вiдрядження, покриваючи їх транспортнi витрати, витрати на проживання та харчування в українськiй та iноземнiй валютi з урахуванням ранiше прийнятих рiшень Зборiв Учасникiв; (v) вiдкриває та розпоряджається банкiвськими рахунками Товариства в українськiй та iноземнiй валютi; (vi) видає довiреностi вiд iменi Товариства в межах, встановлених Зборами Учасникiв; (vii) в строки, про якi вимагають Збори Учасникiв, забезпечує їх iнформацiєю, що стосується дiяльностi Товариства; (viii) в разi погодження зi Зборами Учасникiв призначає директора фiлiї, що дiє на пiдставi положення про фiлiю; (ix) щоквартально письмово звiтує про результати дiяльностi Товариства перед Головою Товариства; (x) виконує iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України. Обов'язки: - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов`язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; - не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв`язку iз виконанням функцiй Директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами Товариства. Розмiр виплаченої винагороди за 2014 рiк склав 44577,64 грн., в натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 16 років. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Голова Наглядової Ради – Президент, директор. Обiймає посади: Голова наглядової ради - Президент Публiчного акцiонерного товариства "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Сучаснi портфельнi iнвестицiї", мiсцезнаходження: 01133, м.Київ, вул.Кутузова, буд. 18/7. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Змiни у персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не було.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черевань Анастасiя Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1976
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фiлiя "Авто ЗАЗ сервiс" "Укр АВТО" - бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2014, Безстроково
9) опис Повноваження: Головний бухгалтер має право: користуватись матерiалами та iнформацiєю, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства; використовувати наявне технiчне обладнання та програмне забезпечення, необхiдне для виконання службових обовязкiв; користуватися Iнтернетом у межах, необхiдних для виконання посадових обовязкiв; представляти iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях (зокрема державних установах) з питань, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Головний бухгалтер має право пiдпису бухгалтерських та податкових документiв i звiтiв у вiдповiдностi до службових обовязкiв. Обов`язки: До основних функцiональних обовязкiв Головний бухгалтер належать: *Органiзовує роботу бухгалтерiї та пiдлеглих. * Виконує роботу з ведення бухгалтерського облiку майна, зобовязань i господарських операцiй. * Бере участь у розробцi та здiйсненнi заходiв щодо виконання фiнансової дисциплiни та рацiонального використання ресурсiв. * Виконує нарахування та перерахування податкiв i платежiв до державного та мiсцевих бюджетiв, страхових внескiв до державних позабюджетних соцiальних фондiв, платежiв до банкiвських установ, коштiв на фiнансування заробiтної платнi працiвникiв, iнших виплат i платежiв, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. * Вiдповiдає за своєчасне та якiсне складання документiв щодо фiнансової звiтностi пiдприємства та контролює їх подання у державнi установи вiдповiдно до чинного законодавства України. * Виконує роботи по формуванню, веденню та зберiганню бази даних бухгалтерської iнформацiї. До сумiжних функцiональних обовязкiв Головного бухгалтера належать: виконання прямих наказiв та доручень директора пiдприємства. Розмiр виплаченої винагороди за 2014 рiк склав 24475,79 грн., в натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи 16 рокiв. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 28.04.2014 Дорошенко Геннадій Геннадійович звільнений з посали Головного бухгалтера за власним бажанням (згідно Наказу Директора № 5-3 від 28.04.2014 року), на вакантну посаду призначена Черевань Анастасія Олександрівна (згідно Наказу Директора № 28/04 від 28.04.2014 року).


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.