Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/н, м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійнсює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/н, м. Київ, 01004, вул. Шовковична, буд. 42/44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД 034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
Міжміський код та телефон (044) 277-50-00
Факс (044) 277-50-01
Вид діяльності Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
Опис Вид послуг, які надає особа - послуги організатора торгівлі.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕГІСТР"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21647622
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/н, м. Київ, 03150, вул. Червоноармiйська, буд.84, кв. 35
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0439
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 287-00-15
Факс (044) 287-00-15
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудиторська фірма надавала аудиторські послуги в 2014 році, в т.ч. здійснювала перевірку за 2013 рік.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ААН"СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24263164
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/н, м. Київ, 01033, вул. Гайдара, буд. 27, офіс 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1525
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 289-53-80
Факс (044) 289-55-64
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Особа надає аудиторські послуги.