Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦА»За 2014 рік.1. Загальні відомостіТовариство з обмеженою відповідальністю «Кредо-Столиця» зареєстровано 14.11.2011 р. Відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві № 1 070 102 0000 045052. Ідентифікаційний код суб`єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: 37956390Місце знаходження Товариства: 01133, м.Київ, вул.. Кутузова, будинок 18/7Предметом діяльності ТОВ «Кредо-Столиця» згідно Статуту є виключно професійна діяльність на ринку фінансових послуг.Основні види діяльності за КВЕД-2010 є: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення); 64.19 Інші види грошового посередництва;64.91 Фінансовий лізинг;64.92 Інші види кредитування.Підприємство не має ліцензій.Стратегічні цілі Товариства. Компанія прагне поліпшити свою позицію на ринку фінансових послуг, зайняти провідне місце в даному сегменті, підтримуючи у довгостроковій перспективі конкурентоспроможність на фондовому ринку України. На ринку з високим рівнем конкуренції Товариство обрало активну модель поведінки: використовує нові можливості, а не реагує на зміни, які вже відбулися.Метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом ефективного використання власних та залучених коштів.2. Економічне середовище, в якому компанія здійснює свою діяльністьЗагальний огляд ринку фінансових послугПрофесійні фінансові установи є учасниками ринку фінансових послуг, які спеціалізуються на окремих фінансових послугах, забезпечуючи страхування, кредитування, спільне інвестування, управління активами, посередництво у купівлі-продажі фінансових інструментів, недержавне пенсійне забезпечення, гарантійні операції тощо. Небанківський фінансовий сектор України включає страхові компанії, кредитні спілки та інші небанківські кредитні установи, юридичних осіб публічного права, що надають фінансові послуги, недержавні пенсійні фонди та їх адміністраторів, ломбарди, фінансові компанії (які надають такі послуги, як фінансовий лізинг, факторинг, надання порук та гарантій) та юридичних осіб, які не мають статусу фінансової установи, але мають право надавати певні види фінансових послуг (фінансовий лізинг). Ступінь розвитку ринку фінансових послуг України обумовлюється кількістю та якістю фінансових установ, а також різноманітністю фінансових послуг, які вони можуть запропонувати. Станом на кінець 2014 року в Україні (за попередньою інформацією) налічувалося понад 2040 фінансових установа, основними з яких були кредитні установи , ломбарди , страхові компанії , фінансові компанії , недержавні пенсійних фонди , тощо .Частка активів небанківських фінансових установ (8,2%) за аналізований період все ще залишаються незначною у порівнянні з активами комерційних банків (91,8%). Обсяг загальних активів небанківських фінансових установ протягом минулого року мав тенденцію до зростання) та склав близько 7,0% ВВП України. При цьому, позитивні темпи приросту активів спостерігалися майже на всіх ринках небанківських фінансових послуг. Найбільший приріст активів спостерігався у фінансових компаній та у ломбардів .Помірне зростання активів продемонстрували страхові компанії , недержавні пенсійні фонди та кредитні спілки . Водночас, у секторі кредитування небанківськими кредитними установами спостерігається скорочення активів цього сегменту на 4,3% .Найбільший приріст обсягів наданих фінансових послуг також продемонстрували фінансові компанії – майже в 2 рази у порівнянні з попереднім роком. Такий приріст сформувався за рахунок істотного збільшення послуг з факторингу, надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів та надання позик. 3. Основні положення облікової політикиПоложення облікової політики, описані нижче, застосовувалися послідовно в усіх звітних періодах, наведених в цій фінансовій звітності. Фінансову звітність Компанії підготовлено згідно з принципом історичної собівартості.Основні засоби визнаються в якості активів, якщо існує впевненість в тому, що Товариство отримає певні економічні вигоди в майбутньому та вартість таких активів може бути достовірно оцінена. Основні засоби визнаються в фінансовій звітності за вартістю придбання або створення, включаючи невідшкодовані податки, а також будь які додаткові витрати, які пов’язані з приведенням основного засобу в робочий стан та їх доставкою.В подальшому основні засоби відображаються у фінансовій звітності за історичною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Витрати на щоденне обслуговування об’єктів основних засобів (витрати на робочу силу і витратні матеріали, витрати на придбання комплектуючих частин, поточний ремонт тощо) визнаються у складі прибутків і збитків по мірі їх здійснення. Витрати на реконструкцію та модернізацію об’єктів основних засобів капіталізуються у вартість цих об’єктів. Компанія нараховує амортизацію основних засобів рівними частками протягом строку корисного використання основних засобів. Компанія починає нарахування амортизації на об’єкти незавершеного будівництва після доведення об’єкта до стану готовності до використання. Амортизаційні нарахування за кожний період відображаються у складі прибутків і збитків.Термін корисної служби основного засобу встановлюється виходячи з періоду часу, протягом якого організація передбачає використовувати актив.Терміни амортизації, які приблизно відповідають розрахунковим термінам корисного використання відповідних активів, наводяться в таблиці нижче:Назва Кількість роківБудинки 40-50Машини та обладнання 5-20Автотранспортні засоби 5-8Інше обладнання 4-10Інструменти, прилади, інвентар, меблі 2-5Інші основні засоби1-3Ліквідаційна вартість активу являє собою оцінку суми, яку Компанія могла б отримати в даний момент від продажу активу за вирахуванням розрахункових витрат на продаж виходячи з припущення, що вік активу та його технічний стан вже відповідають очікуваному в кінці строку його корисного використання. Ліквідаційна вартість активів та строки їх корисного використання переглядаються і при необхідності коректуються станом на кожну звітну дату. Керівництво оцінює залишковий строк корисного використання основних засобів відповідно з поточним технічним станом основних засобівНематеріальні активи Витрати на дослідження визнаються як витрати в момент їх здійснення. Витрати на розробки визнаються як витрати в момент їх здійснення, але у виняткових випадках підлягають капіталізації, якщо відповідають критеріям визнання нематеріального активу.Після первісного визнання компанія враховує нематеріальні активи за фактичною вартістю придбання за вирахуванням суми накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення таких активів.Всі нематеріальні активи компанії діляться на дві категорії:активи з визначеним терміном використання, що амортизуються;активи з невизначеним терміном використанням, які не амортизуються.Строком корисного використання для НМА з певним терміном використання є період часу, протягом якого організація передбачає використовувати цей актив.Для розподілу амортизованої вартості активу на систематичній основі протягом строку його корисної служби компанія використовує метод рівномірного нарахування для нарахування амортизації НМА. Амортизація визнається у прибутку або збитку, за винятком випадків, коли втілені в активі економічні вигоди поглинаються при виробництві інших активів. У цьому випадку амортизація становить частину собівартості іншого активу та включається до його балансової вартості. Компанія розглядає нематеріальний актив як такий, що має невизначений термін корисної служби, якщо аналіз всіх значущих чинників вказує на відсутність передбачуваної межі у періоду, протягом якого, як очікується, даний актив буде генерувати чисті притоки грошових коштів у цю організацію. Нематеріальний актив з невизначеним строком корисної служби не амортизується. Компанія тестує нематеріальний актив як такий з невизначеним строком корисної служби на предмет знецінення шляхом зіставлення вартості відшкодування з його балансовою вартістю щорічно та за наявності ознак зменшення корисності.Термін корисної служби нематеріального активу, що не амортизується, аналізується компанією щорічно на предмет з'ясування, чи продовжують події та обставини забезпечувати правильність оцінки, згідно з якою даний актив має невизначений термін корисної служби. У разі негативної відповіді, зміна в оцінці терміну корисної служби з невизначеного на визначений підлягає відображенню в обліку як зміну в обліковій оцінці згідно МСФЗ (IAS) 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки».Визнання доходів і витратДоходи визнаються компанією в той момент, коли існує висока ймовірність того, що економічні вигоди від операцій будуть отримані і сума доходу може бути достовірно визначена. Такий же принцип застосовується до витрат компанії. Доходи і витрати відображаються у звіті про прибутки та збитки в тому періоді, в якому товари (послуги) були реально надані і була завершена передача пов’язаних з цими товарами (послугами) ризиків і економічних вигод, незалежно від того, чи була проведена фактична оплата таких товарів (послуг).Доходи і витрати за відсотками відображаються таким чином: використовується метод ефективної ставки відсотка, яка представляє собою відсоткову ставку, що приводить майбутні грошові потоки до поточної вартості фінансового інструменту, беручи до уваги всі його контрактні умови. Процентні доходи та витрати компанії класифікуються як фінансові доходи і витрати. Первісне визнання фінансових інструментів.Фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного суб'єкта підприємницької діяльності і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого. Інвестиції, призначені для торгівлі, спочатку визнаються по справедливій вартості. Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. Справедлива вартість фінансового інструменту під час первісного визнання, як правило дорівнює фактичній ціні операції. На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що придбані, визначаються за справедливою вартістю.Придбання або продаж фінансових активів, передача яких передбачається в строки, установлені законодавством або правилами даного ринку (купівля й продаж на стандартних умовах), визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, коли Компанія прийняла на себе зобов'язання передати фінансовий актив. Всі інші операції по придбанню визнаються, коли Компанія стає стороною договору у відношенні даного фінансового інструмента.За справедливу вартість цінного папера в портфелі Товариства на продаж береться вартість, що визначена за його котирувальною ціною покупця за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах за станом на час закриття останнього біржового дня звітного місяця. У разі відсутності таких котирувань на зазначену дату справедлива вартість цінного папера визначається за його останнім біржовим курсом , що визначений за результатами біржових торгів, які відбулися протягом останніх 5 робочих днів звітного місяця. Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю. Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці. Обов’язково на дату балансу результат переоцінки (дооцінка або уцінка) відображається в бухгалтерському обліку на суму різниці між справедливою вартістю і його балансовою вартістю. Зміна справедливої вартості цінних паперів відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками доходів або витрат (для цінних паперів у торговому портфелі) та капіталу (для цінних паперів у портфелі на продаж). Припинення обліку фінансових активів. Компанія припиняє обліковувати фінансові активи, (а) коли ці активи погашені або права на грошові потоки, пов'язані із цими активами, минули, або (б) Компанія передала права на грошові потоки від фінансових активів або уклала угоду про передачу, і при цьому (i) також передала всі істотні ризики й вигоди, пов'язані з володінням цими активами, або (ii) не передала й не зберегла всі істотні ризики й вигоди, пов'язані з володінням цими активами, але втратила право контролю відносно даних активів. Контроль зберігається в тому випадку, якщо контрагент не має практичної можливості продати незалежній третій стороні даний актив як єдине ціле без необхідності накладення додаткових обмежень на продаж.Класифікація фінансових активів. Компанія класифікує свої фінансові активи по наступним категоріям: а) дебіторська заборгованість, б) фінансові активи, що є в наявності для продажу,в) фінансові активи, утримувані до погашення, г) фінансові активи, що відображаються по справедливій вартості з корегуванням через рахунок прибутків і збитків. Фінансові активи, що відображаються по справедливій вартості з корегуванням через рахунок прибутків і збитків у свою чергу має дві категорії: а) активи, визнані такими при первісному визнанні; б) призначені для торгівлі. Класифікація залежить від мети придбання інвестицій. Керівництво класифікує свої інвестиції при первісному визнанні й переоцінює на кожну звітну дату.Цінні папери, призначені для торгівлі – це цінні папери або інші фінансові активи, що придбавають із метою одержання прибутку, за рахунок короткострокових коливань ціни або торговельної маржі, або цінні папери, що є частиною портфеля, фактично використовуваного для одержання короткострокового прибутку. Компанія класифікує фінансові активи як торговельні цінні папери, якщо в неї є намір продати їх протягом короткого періоду з моменту придбання, тобто протягом одного - трьох місяців. Фінансові активи, що не відносяться до категорії кредитів і дебіторської заборгованості, можуть бути перекласифіковані з категорії таких, що відображаються по справедливій вартості на рахунку прибутків і збитків тільки в деяких випадках, що виникають у зв'язку з подією, що носить незвичайний характер, імовірність повторення якого в найближчому майбутньому малоймовірна..Торговельні цінні папери спочатку визнаються за первісною вартістю й згодом переоцінюються по справедливій вартості на основі ринкової вартості. Періодичні купівлі та продажі торгівельних цінних паперів визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, коли Компанія зобов'язується купити або продати актив.При оцінці вибуття фінансових інвестицій, призначених для продажу Компанія використовує собівартість перших за часом надходження цінних паперів (FIFO).Дебіторська заборгованість являє собою непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими платежами, які не котируються на активному ринку, за винятком тих, які Компанія має намір реалізувати в найближчому майбутньому або визначені як наявні для продажу. Дебіторська заборгованість спочатку визнається за справедливою вартістю й згодом за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотку, за винятком резервів під зниження вартості. Резерв під зниження вартості дебіторської заборгованості формується при наявності об'єктивних даних, що свідчать про те, що Компанія не зможе одержати суми, що належать до виплати відповідно до первісних умов.Класифікація фінансових зобов'язань. Фінансові зобов'язання класифікуються по наступним обліковим категоріям: а) призначені для торгівлі, включаючи похідні фінансові інструменти; таб) інші фінансові зобов'язання. Зобов'язання, призначені для торгівлі, відображаються за справедливою вартістю, зменшеною у випадку позик і кредитів на безпосередньо пов’язані з ними витрати за угодою, при цьому зміни вартості відображаються у звіті про прибутки й збитки в тому періоді, у якому вони виникли. Подальша оцінка - після первісного визнання, кредиторська заборгованість з фіксованою датою погашення оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Кредиторська заборгованість, що не має фіксованої дати погашення, оцінюються за первісною вартістю. Процентні кредити і позики, після первісного визнання, оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати за такими фінансовими зобов’язаннями визнаються у Звіті про фінансові результати при припиненні їх визнання, а також по мірі нарахування амортизації з використанням ефективної процентної ставки.Амортизаційна вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки включається до складу витрат із фінансування у Звіті про фінансові результати.Інші фінансові зобов'язання відображаються по амортизованій вартості.Запаси. Первісна вартість запасів Компанії складається із вартості придбання запасів, транспортно-заготівельних витрат та інших витрат, що безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання, а також суми ввізного мита та інших податків, які не відшкодовуються Товариству. Собівартість вибуття запасів Товариства визначається за методом ФІФО. Запаси Товариства на звітну дату оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації.Грошові кошти та їх еквіваленти.Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів на банківських рахунках Державного казначейства України, готівки в касі та короткострокових банківських депозитів з терміном погашення не більше трьох місяців.Забезпечення.Забезпечення визнається тоді, коли Компанія має теперішнє зобов’язання (юридичне або конструктивне) внаслідок минулої події, і існує ймовірність, що для погашення зобов’язання знадобиться вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов’язання може бути достовірно оцінена. В разі, якщо Товариство очікує компенсації деяких або всіх витрат, необхідних для погашення забезпечення (наприклад, шляхом страхових контрактів), компенсація визнається як окремий актив, але тільки тоді, коли отримання компенсації фактично визначене. Витрати, пов’язані із забезпеченням, відображаються у Звіті про фінансові результати за вирахуванням суми компенсації, що визнається в разі погашення зобов’язання. Коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потоків грошових коштів із застосуванням ставки дисконту до оподаткування з урахуванням ризиків, пов’язаних з певним зобов’язанням ( у випадку наявності таких ризиків). При застосуванні дисконтування збільшення суми забезпечення, що відображає плин часу, визнається як фінансові витрати в Звіті про фінансові результати.Поточний податок на прибуток.Поточні податкові активи та зобов’язання за поточний і попередні періоди оцінюються в сумі, що очікується до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Відповідно дана сума розраховується на основі податкових ставок та положень податкового законодавства, що діють або оголошені на дату балансу. Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським податковим законодавством на основі оподаткованого доходу і податкових витрат, відображених Компанією у її податкових деклараціях. В 2014році ставка податку на прибуток підприємства складала 18%.Також в 2014 році окремо від загального фінансового результату, оподатковується прибуток отриманий за операціями з цінними паперами та деривативами ставкою за ставкою 10 відсотків від об'єкта оподаткування до 02.08.2014р. та 18 відсотків від об'єкта оподаткування з 03.08.2014р.. Згідно норм Податкового Кодексу України платник податку, визначає фінансовий результат за операціями з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від фінансового результату за операціями с цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі.Відстрочені податкові активи та відстрочений податок на прибутокВідстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на дату складання фінансової звітності щодо всіх тимчасових різниць між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності.Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх оподатковуваних різниць та перенесення на наступні періоди невикористаних податкових активів і невикористаних податкових збитків, якщо є ймовірним отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати оподатковувані тимчасові різниці, а також перенесені на наступні періоди невикористані податкові активи і невикористані податкові збитки, за винятком ситуації:1) коли відстрочений податковий актив пов'язаний з оподатковуваними тимчасовими різницями від первісного визнання активу чи зобов’язання в господарській операції, що не є об’єднанням компаній, та під час здійснення операцій не впливає ні на обліковий, ні на оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю.2) щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні й асоційовані підприємства, частками в спільній діяльності у випадку, коли існує ймовірність, що тимчасова різниця буде сторнована в найближчому майбутньому, і буде отриманий оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю. На кожну дату складання балансу Товариство переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і зменшує їх балансову вартість, якщо більше не існує ймовірності одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалізувати частину або всю суму такого відстроченого податкового активу. Невизнані раніше відстрочені податкові активи переоцінюються Товариством на кожну дату фінансової звітності і визнаються тоді, коли виникає ймовірність одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливість реалізувати відстрочений податковий актив.Відстрочені податкові активи та зобов’язання визнаються за податковими ставками, застосування яких очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення зобов’язання, на основі чинних або оголошених на дату фінансової звітності податкових ставок і положень податкового законодавства.Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання підлягають взаємозаліку при наявності повного юридичного права зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових зобов’язань, якщо вони стосуються податків на прибуток, накладених тим самим податковим органом на той самий суб’єкт господарювання Приймаючи до уваги нестабільність податкової політики держави, оцінка відстрочених податкових активів та зобов’язань проводилась на основі суджень керівництва Товариства, що базувалось на інформації, яка була у його розпорядженні на момент складання даної фінансової звітності.4. Ключові бухгалтерські оцінки та професійні судження в застосуванні облікової політикиКомпанія робить оцінки й допущення, які впливають на суми активів і зобов'язань, що відображаються у наступному звітному періоді. Оцінки й припущення аналізуються на постійній основі й ґрунтуються на досвіді керівництва й інших факторів, включаючи очікування відносно майбутніх подій, які, на думку керівництва, є обґрунтованими у світлі поточних обставин. У процесі застосування облікової політики керівництво також використовує професійні судження й оцінки. Такі судження також включають правомірність припущення щодо безперервності діяльності Компанії.Справедлива вартість фінансових інструментів. У випадках, коли справедлива вартість фінансових інструментів і фінансових зобов'язань, визнаних у звіті про фінансовий стан, не може бути визначена на підставі даних активних ринків, вона визначається з використанням методів оцінки. У якості вихідних даних для цих моделей по можливості використається інформація зі спостережуваних ринків, однак у тих випадках, коли це не представляється практично здійсненним, потрібна певна частка судження для встановлення справедливої вартості. Судження включають облік таких вихідних даних як ризик ліквідності, кредитний ризик. Зміни в припущеннях відносно даних факторів можуть вплинути на справедливу вартість фінансових інструментів, відображену у фінансовій звітності .Ризики, пов’язані з податковим та іншим законодавствомЗаконодавство України щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності по операціям з торгівлі цінними паперами, продовжує розвиватися. Законодавчі акти та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх тлумачення залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади та інших органів державного управління. Не рідко точки зору різних органів на певне питання відрізняються. Товариство вважає, що воно дотримувалося всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки і відрахування були сплачені або нараховані. Водночас існує ризик того, що операції й інтерпретації того, що не були поставлені під сумнів державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред’явлених позовів , що можуть бути пред’явлені, якщо такі взагалі існують, або ймовірність будь-якого несприятливого результату. 5. Валюта звітностіФункціональною валютою і валютою надання звітності є українська гривня. Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” не проведено.Дана фінансова звітність представлена в тисячах гривень.7. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітностіОснова підготовки фінансової звітності. Представлена фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, включає всі прийняті і діючі в звітному періоді Міжнародні стандарти фінансової звітності та інтерпретації Комітету з Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), і повністю їм відповідає. Національною валютою України є українська гривня (далі – гривня або грн.), і ця ж валюта є функціональною валютою Компанії, а також валютою, в якій представлена фінансова звітність.Датою переходу ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ"на МСФЗ є 1 січня 2012 року.8. Основні засобиНазва Обладнання Комп’ютерна техніка МебліЗалишок на 01 січня 2014 року - 4 -Нвдходження - 4 -Вибуло - - -Залишок на 31 грудня 2014 року - 8 - 9. Нематеріальні активи На балансі Компанії не обліковуються нематеріальні активи.10.Торгівельні цінні папериЦінні папери виражені в українських гривняхСтаном на 31 грудня 2014 Станом на 31 грудня 2013Цінні папери, які перебувають в обігу на фондовій біржі 80926 135 737акції 73998 93 420облігації 6928 42 317Цінні папери, які не перебувають в обігу на фондовій біржі 133167 132 862векселі, утримувані для продажу 107722 96 722Інвестиційні сертифікати 25445 36 140Торгівельні цінні папери Компанії сформовані акціями українських емітентів, векселями, облігаціями та інвестиційні сертифікатами, операції по яким проводяться на вторинному ринку при посередництві професійних учасників фондового ринку. Компанія веде облік торговельних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондовій біржі. 11. Фінансові інвестиції, придбані до перепродажу.НайменуванняСтаном на 31 грудня 2014 Станом на 31 грудня 2013 Частка в статутному капіталі 104186 27 80612. Короткострокова дебіторська заборгованістьНайменуванняСтаном на 31 грудня 2014 Станом на 31 грудня 2013Дебіторська заборгованість за продані цінні папери 62975 63359Інша заборгованість 199838 166096Станом на 31 грудня 2014року Компанія не має простроченої дебіторської заборгованості.13. Грошові кошти та їх еквівалентиРозрахункові рахунки в банкахСтаном на 31 грудня 2014 Станом на 31 грудня 2013Поточний рахунок в національній валюті 26 7 416Інші рахунки в банках (депозит) 105203 7 00014. Довгострокові забов'язання НайменуванняСтаном на 31 грудня 2014Станом на 31 грудня 2013Довгострокові забовязання за облігаціями 246228 277 45811.12.2012 Товариство здійснило випуск облігацій 300 000 шт., номінальною вартістю 1000 грн/шт., на загальну суму 300 000 000 грн. 15. Поточні зобов’язання Кредиторська заборгованістьСтаном на 31 грудня 2014 Станом на 31 грудня 2013За товари, роботи, послуги 19 12Розрахунками з бюджетом 1 1Розрахунками з оплати праці та зі страхування 7 3Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 104135Інші поточні зобов’язання 205573 218099Короткостроковий кредит банку 22644 36 000Компанія не має простроченої кредиторської заборгованості.16. Статутний капітал. Станом на 31 грудня 2014 року зареєстрований і повністю оплачений статутний капітал Компанії становив відповідно 104 136 тисяч гривень. Нижче представлений склад засновників та учасників Компанії станом на 31 грудня 2014 та на 31 грудня 2013 років. тис.грн.Учасники товариства31 грудня 2014р. 31 грудня 2013р.Частка, % Сума Частка, % СумаТОВ «Українська Правнича Компанія» 99,99973 104135,73 6,72197 7000,00Литвинюк В.А. 0,000270 0,27 0,000270 0,27ТОВ «Кредо-Столиця» (викуплена частка) 93,27775 97135,73Разом статутний капітал 100 104 136 100 104 136У 2014році ТОВ «Українська Правнича Компанія» придбала частку у Статутному капіталі ТОВ«Кредо-Столиця» у розмірі 97135,73 тис. грн. 17. Інші доходи та інші витрати Найменування за 2014 рік за 2013 рікДохід від реалізації цінних паперів, з них: 110472 564 227Собівартість проданих цінних паперів 114549 564 142 Дохід від реалізації цінних паперів у 2014 році склав 110472тис. грн., що є значно меншим від доходу від реалізації цінних паперів за 2013 рік. Продаж цінних паперів здійснювався із залученням професійних учасників фондового ринку – торгівців цінними паперами.18. Адміністративні витратиПерелік витрат по статтям за 2014 рік за 2013 рік Амортизація НМА та ОЗ 1-Аудиторські, бухгалтерські та юридичні послуги 298 92Оплата праці та нарахування на неї 152 67Оренда офісу та комунальні платежі 14 8Консультаційні послуги 15 -Навчання фахівців з ЦП 5 -Розрахунково-касове обслуговування банка 4 52Інші витрати 2 71Нарахування резерву на оплату відпусток 28Аналіз адміністративних витрат, свідчить що найбільшу питому вагу в витратах складають інші витрати на аудиторські, бухгалтерські та юридичні послуги - 58 % та оплата праці з нарахуваннями – 29 %.19. Інші доходи та витратиПерелік витрат по статтямза 2014 рік за 2013 рікІнші фінансові доходи 30035 12636З них: відсоткі отримані 411 8 618Інші доходи 40802 564227Фінансові витрати 41940 9 130З них:відсотки за кредит 11079 4 028 інші витрати 4077 56414320. Податок на прибутокНайменування за 2014рік за 2013 рікПодаток на прибуток 6 5,75Відкладений податок на прибуток 5 -Всього 1 21. Резерви майбутніх витрат та платежівНайменування Станом на 31 грудня 2014 Станом на 31 грудня 2013Нарахування резерву на виплату відпусток 2823. Розкриття інформації про пов’язані сторониЗ метою даної фінансової звітності, сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати або значно впливати на фінансові й операційні рішення іншої сторони, як визначено в МСФО (IAS) 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони». При рішенні питання про те, чи є сторони пов'язаними, приймається в увагу зміст взаємин сторін, а не тільки їхня юридична форма. Для цілей даних фінансових звітів Компанія, власники Компанії, що володіють частками в статутному капіталі більшими ніж 20%, та вище керівництво Компанії вважаються пов'язаними сторонами.Компанія визначила наступних пов’язаних осіб: - ТОВ «Українська Правнича Компанія»;- управлінський персонал. Господарські операції з пов’язаними особами не здійснювались. Загальний фонд оплати праці компанії, включаючи заробітну плату пов’язаних осіб, складає 119 тис.грн.24. Управління фінансовими ризиками Управління ризиком – процес прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого (припустимого) ризику.Фінансові ризики - ті, що піддаються кількісному оцінюванню. До фінансових ризиків належать :- кредитний ризик - ймовірність несплати позичальником основного боргу та процентів за користування займом у строки, визначені у договорі;- валютний ризик - небезпека валютних (курсових) збитків, пов'язаних зі зміною курсів іноземних валют стосовно національної валюти;- процентний ризик - передбачає можливість понести збитки внаслідок непередбачених, несприятливих для Товариства змін процентних ставок і значного зменшення маржі, зведення її до нуля або до негативного показника;- ризик інфляції - ймовірність майбутнього знецінювання коштів, тобто втрати їх купівельної спроможності;- ризик ліквідності - пов'язаний з ймовірністю того, що Товариство не зможе вчасно виконати свої зобов'язання або втратить частину доходів через надмірну кількість високоліквідних активів;Кредитний ризикКомпанія схильна до кредитного ризику, а саме ризику того, що одна сторона за фінансовим інструментом принесе фінансовий збиток іншій стороні, так як не зможе виконати своє зобов’язання. Схильність до кредитного ризику виникає в результаті вчинення угод з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи.Компанія контролює кредитний ризик, встановлюючи ліміти на одного контрагента або групу пов’язаних контрагентів. Ліміти кредитного ризику по продуктах і галузям економіки регулярно затверджуються керівництвом. моніторинг таких ризиків здійснюється регулярно, при цьому ліміти переглядаються не рідше одного разу на рік. Керівництво Компанії проводить аналіз за строками затримки платежів дебіторської заборгованості з основної діяльності і відстежує прострочені залишки дебіторської заборгованості. Ризик ліквідностіРизик ліквідності полягає в тому, що компанія не зможе оплатити всі зобов’язання при настанні терміну їх погашення. Компанія здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю. Компанія використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов’язань.Ризик зміни цінРизик зміни цін полягає в тому, що поточний або майбутній прибуток Компанії може піддатися негативному впливу змін ринкових цін на вироблене обладнання. Зниження цін може призвести до зниження чистого прибутку і грошових потоків. Компанія на регулярній основі оцінює можливі сценарії майбутніх коливань цін на товари та їх вплив на операційні та інвестиційні рішення. Однак, в умовах поточної економічної ситуації оцінки керівництва можуть значно відрізнятися від фактичного впливу зміни цін на товари на фінансове становище Компанії.Ризик управління капіталомОсновними елементами управління капіталом керівництво вважає власні і позикові кошти. Для збереження і коригування структури капіталу Компанія може переглядати свою інвестиційну програму, залучати нові і погашати існуючі позики і кредити, продавати непрофільні активи. Керівництво Компанії щомісячно аналізує позики рентабельності капіталу, довгострокової фінансової стійкості і фінансового лі вереджу на підставі даних про величину прибутку та інформації по кредитному портфелю.Головною метою управління ризиками Компанії, є визначення лімітів та подальше забезпечення дотримання встановлених лімітів. Управління ризиками професійної діяльності Товариства, являє собою процес передбачення і нейтралізації негативних фінансових наслідків, пов’язаних з їх ідентифікацією, оцінкою.25.  Події після дати БалансуПодій, що відбулися після дати балансу та які могли вплинути на показники фінансової звітності, не було.26.  Безперервність діяльностіФінансова звітність, що додається, була підготовлена виходячи з принципу безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в звичайному порядку. Здатність Підприємства реалізовувати свої активи, а також її діяльність в майбутньому можуть бути схильні до значного впливу поточної і майбутньої економічної ситуації в країні. Фінансова звітність, що додається, не містить коригувань, необхідних у тому випадку, якщо б Підприємство не могло продовжувати свою діяльність відповідно до принципу безперервності діяльності.Директор ТОВ «Кредо-Столиця» В.С.ЧереваньГол. бухгалтер ТОВ «Кредо-Столиця» А.О.Черевань

д/н

д/н

д/н