Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" за ЄДРПОУ 37956390

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
11130 0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 14 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 71 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 82779 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 350 ) ( 50 )
Праці 3105 ( 71 ) ( 18 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 36 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 20 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 7 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 3010 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 114422 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 3 ) ( 231 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -23918 -299
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 94070 672074
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 209 8618
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 47785 ) ( 564142 )
необоротних активів 3260 ( 9 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 4706 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 46485 111844
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 97136 7000
Отримання позик 3305 598020 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 78702 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 104136 )
Погашення позик 3350 ( 518936 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 14476 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 172200 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 68246 -97136
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 90813 14409
Залишок коштів на початок року 3405 14416 7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 105229 14416

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Черевань Владислав Станiславович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Черевань Анастасія Олександрівна