Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Черевань В.С.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.10.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
37956390
4. Місцезнаходження
01042, м. Київ, вулиця Чигорiна, будинок 12
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 337-67-89 (044) 337-67-89
6. Електронна поштова адреса
vlad11041976@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.10.2017
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.credostoliza.pat.ua в мережі Інтернет 30.10.2017
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Примітки:
Емiтент участi в створеннi юридичних осiб не приймав.
В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" серiя та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю не вказанi, оскiльки свiдоцтва про державну реєстрацiю в Товариствi немає.
У Товариства вiдсутнi валютнi рахунки в банкiвських установах, що його обслуговують.
Посади корпоративного секретаря в Товариствi немає.
Акцiї, iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм вiдсоткових облiгацiй, не розмiщувалися, iпотечне покриття вiдсутнє, тому роздiли iнформацiя про випуски акцiй емiтента, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента, iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв, про замiну управителя, керуючого iпотекою, про трнасормацiю (переторвення) iпотечних активiв, про змiни в реєстрi забезпечення iпотечниз сертифiкатiв за кожним консолдованим iпотечним боргом, iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям, iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду, iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття, про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв не запонюється.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв або прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не заповнюється, оскiльки емiтент не є акцiонерним Товариством.
Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв, тому фiнансова звiтнiсть за П(С)БО не наводиться.
Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не випускались.
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Квартальна (промiжна) фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо), не розкривається оскiльки випуск боргових цiнних паперiв емiтентом не здiйснювався, вiдповiдна рiчна фiнансова звiтнiсть не складалася.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) д/н
3. Дата проведення державної реєстрації 14.11.2011
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 104136000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н. в. i. у., 64.19 Iншi види грошового посередництва, 64.91 Фiнансовий лiзинг
10. Органи управління підприємства Органами Товариства є Загальнi збори учасникiв та Директор Товариства. Наступнi питання вiдносяться до компетенцiї Зборiв Учасникiв: (i) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання; (ii) внесення змiн до Статуту Товариства, змiна розмiру його Статутного Капiталу; (iii) створення та вiдкликання виконавчого органу Товариства; визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; (iv) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв; (v) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його вiдокремленi пiдроздiли, затвердження звiтiв та бухгалтерських балансiв, висновкiв Ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв; (vi) вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника; (vii) виключення Учасника iз Товариства; (viii) прийняття рiшення про лiквiдацiю Товариства, призначення Лiквiдацiйної Комiсiї, визначення її повноважень, винагороди її членам; затвердження лiквiдацiйного балансу; (ix) встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв; (x) призначення Ревiзiйної Комiсiї, обрання та звiльнення її членiв; (xi) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя вiддiлiв, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх статутiв та положень; (xii) рiшення про вiдчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят i бiльше вiдсоткiв майна Товариства; (xiii) рiшення щодо будь-якого придбання, продажу, використання, а також вiдступлення будь-яким чином, нерухомого майна, корпоративних прав, торгових марок, промислових патентiв; (xiv) рiшення щодо укладення кредитних договорiв, договорiв iпотеки, застави, поруки, випуску векселiв бiльш нiж 5 000 000,00 ( П’яти мiльйонiв гривень 00 коп.), а також надання будь-яких гарантiй. До складу Зборiв учасникiв входять учасники Товариства або їх представники. Директор вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих, що належать до компетенцiї Зборiв Учасникiв вiдповiдно до законодавства та рiшень Зборiв Учасникiв. Директор: (i) забезпечує високоприбуткову дiяльнiсть Товариства, представляє без довiреностi Товариство перед iншими особами незалежно вiд форми власностi, органами державної влади i управлiння, в судах, господарських, адмiнiстративних судах та iнших спецiальних судах; (ii) наймає працiвникiв для ведення дiяльностi Товариства; залучає до роботи на умовах повної та часткової зайнятостi; здiйснює нагляд та контролює працiвникiв Товариства з урахуванням ранiше прийнятих рiшень Зборiв Учасникiв; (iii) затверджує положення, порядки та iншi внутрiшнi документи Товариства, що визначають органiзацiйну структуру Товариства, оплату працi працiвникiв Товариства тощо; (iv) на договiрнiй та контрактнiй основi наймає українських та iноземних працiвникiв, iноземних спецiалiстiв для роботи в Українi та звiльняє їх; вiдправляє українських та iноземних спецiалiстiв у службовi вiдрядження, покриваючи їх транспортнi витрати, витрати на проживання та харчування в українськiй та iноземнiй валютi з урахуванням ранiше прийнятих рiшень Зборiв Учасникiв; (v) вiдкриває та розпоряджається банкiвськими рахунками Товариства в українськiй та iноземнiй валютi; (vi) видає довiреностi вiд iменi Товариства в межах, встановлених Зборами Учасникiв; (vii) в строки, про якi вимагають Збори Учасникiв, забезпечує їх iнформацiєю, що стосується дiяльностi Товариства; (viii) в разi погодження зi Зборами Учасникiв призначає директора фiлiї, що дiє на пiдставi положення про фiлiю; (ix) щоквартально письмово звiтує про результати дiяльностi Товариства перед Головою Товариства; (x) виконує iншi повноваження, визначенi чинним законодавством України. Склад виконавчого органу - одноосiбний директор. Нестворених чи не обраних органiв Товариство не має. Станом на 30.09.2017 Директором Товариства є Черевань Владислав Станiславович.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АБ "Iндустрiалбанк"
2) МФО банку 313849
3) поточний рахунок 26506010000081
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті Немає
5) МФО банку д/н
6) поточний рахунок д/н
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Дiяльнiсть фiнансової установи ФК № 353 15.11.2012 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений, тому iнформацiя стосовно прогнозу емiтента щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї не наводиться. Емiтент планує користуватися цiєю лiцензiєю в майбутньому.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Директор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черевань Владислав Станiславович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 1976
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Голова наглядової ради - Президент Публiчного акцiонерного товариства "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Сучаснi портфельнi iнвестицiї"; директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Капiтал Експрес";директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Барленко Груп"
8. Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi стосовно посадової особи протягом звiтного перiоду не було.
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гончарова Юлiя Андрiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4. Рік народження 1964
5. Освіта вища
6. Стаж роботи (років) 32
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Платинум банк" - начальник управлiння внутрiшнього аудиту
8. Опис Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашених судимостей за посадовi або корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi стосовно посадової особи протягом звiтного перiоду не було.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 591-04-00 (044) 482-52-14
8. Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
9. Опис Вид послуг, якi надає особа- депозитарнi послуги депозитарiю. Не заповнюються пункти щодо номеру лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi та дата видачi лiцензiї або iншого документа, оскiльки депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю, що здiйнсює Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" не є лiцензiйною.
1. Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АГЕНТСТВО ЦIННИХ ПАПЕРIВ "КРЕДО-IНВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 22123772
4. Місцезнаходження 69063, Запорiзька обл., м.Запорiжжя, вул. Cергiя Серiкова/пр. Соборний, буд. 13/13
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №185193
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.10.2012
7. Міжміський код та телефон/факс (061) 213-49-09 (061) 286-15-51
8. Вид діяльності Брокерська дiяльнiсть
9. Опис Вид послуг, якi надає особа - послуги з торгiвлi цiнними паперами.
1. Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 20053145
4. Місцезнаходження 03049, м. Київ, пр. Повiтрофлотський, буд. 25
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263444
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 5377453 (044) 5377453
8. Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи
9. Опис Вид послуг, якi надає особа - депозитарнi послуги депозитарної установи.
1. Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "МАКСИМУМ"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 37726300
4. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, буд. 4А, офiс 316
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4445
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 227-83-75 (044) 227-83-75
8. Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
9. Опис Особа надає аудиторськi послуги.

2. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28.11.2012 276/2/2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 300000 Бездокументарні іменні 300000000 5 05.09.2016 - 04.09.2017 198400.00 31.12.2021
Опис Облiгацiї iменнi, вiдсотковi, звичайнi (незабезпеченi) серiї "А". Цiннi папери емiтента не торгуються на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках. Додаткової емiсiї, розмiщення цiнних паперiв, дострокового погашення не було. Мета емiсiї - розвиток пiдприємств. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне) розмiщення. Дата виплати вiдсоткового доходу (Вiдсотковий перiод / Дата початку вiдсоткового перiоду / Дата закiнчення вiдсоткового перiоду / Кiлькiсть днiв у вiдсотковому перiодi / Дата початку виплати вiдсоткового доходу / Кiнцева дата виплати вiдсоткового доходу ): 1 / 11.12.2012 / 04.09.2013 / 268 / 05.09.2013 / 04.09.2014; 2 / 05.09.2013 / 04.09.2014 / 365 / 05.09.2014 / 04.09.2015; 3 / 05.09.2014 / 04.09.2015 / 365 / 05.09.2015 / 04.09.2016; 4 / 05.09.2015 / 04.09.2016 / 366 / 05.09.2016 / 04.09.2017; 5 / 05.09.2016 / 04.09.2017 / 365 / 05.09.2017 / 04.09.2018; 6 / 05.09.2017 / 04.09.2018 / 365 / 05.09.2018 / 04.09.2019; 7 / 05.09.2018 / 04.09.2019 / 365 / 05.09.2019 / 04.09.2020; 8 / 05.09.2019 / 04.09.2020 / 366 / 05.09.2020 / 04.09.2021; 9 / 05.09.2020 / 04.09.2021 / 365 / 05.09.2021 / 31.12.2021. Факти лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi: протягом звiтного перiоду фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 38814 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
Кредит в АБ "Експрес-банк" 21.03.2014 38814 22 20.10.2020
Зобов'язання за цінними паперами X 100656 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 100656 X X
Зобов'язання за процентними облiгацiями серiї "А" 04.09.2013 100656 5 31.12.2021
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 14 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 116182 X X
Усього зобов'язань X 255666 X X
Опис: Iншi зобов'язання включають: поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуг; поточнi забезпечення.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" за ЄДРПОУ 37956390
Територія за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 64.99
Середня кількість працівників 4
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 01042, вулиця Чигорiна, будинок 12, тел. 0443376789
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 4 2 0
первісна вартість 1011 8 14 0
знос 1012 4 12 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 4 2 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 19192 10587 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 198312 161689 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 258577 169496 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 343 8 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 343 8 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 1 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 476424 341781 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 72 72 0
Баланс 1300 476500 341855 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 104136 104136 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -18194 -17947 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 85942 86189 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 95399 38814 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 114681 100656 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 210080 139470 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 27100 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 3 4 0
за розрахунками з бюджетом 1620 23 14 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 23 14 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 52 20 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 153300 116158 0
Усього за розділом IІІ 1695 180478 116196 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 476500 341855 0

Примітки д/н
Керівник Черевань Владислав Станiславович
Головний бухгалтер Гончарова Юлiя Андрiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" за ЄДРПОУ 37956390
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 9671 10636
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

9671

10636
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 7329 327
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 249 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 645 ) ( 512 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 632 )
Інші операційні витрати 2180 ( 401 ) ( 106 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

15954

9713
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 3250 5117
Інші доходи 2240 1666 13386
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 20570 ) ( 27815 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

300

401
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -54 -72
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

246

329
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 246 329

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1 2
Витрати на оплату праці 2505 350 293
Відрахування на соціальні заходи 2510 73 59
Амортизація 2515 7 1
Інші операційні витрати 2520 616 895
Разом 2550 1047 1250

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Черевань Владислав Станiславович
Головний бухгалтер Гончарова Юлiя Андрiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" за ЄДРПОУ 37956390
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

19467

11287
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 2 5
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 568 50
Надходження від операційної оренди 3040 0 27
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 153100 132567
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 68660 )

( 843 )
Праці 3105 ( 372 ) ( 280 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 82 ) ( 62 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 63 ) ( 18 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 63 ) ( 18 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 12 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 16348 )
Інші витрачання 3190 ( 180 ) ( 54 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 103768 126331
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 104680 163822
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 491 6
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 118667 ) ( 154349 )
необоротних активів 3260 ( 6 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -13502 9479
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 54047 23670
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 661
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 110603 47956
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 34045 ) ( 11725 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 101055 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -90601 -136405
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -335 -595
Залишок коштів на початок року 3405 343 666
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 8 71

Примітки д/н
Керівник Черевань Владислав Станiславович
Головний бухгалтер Гончарова Юлiя Андрiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" за ЄДРПОУ 37956390
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 10 | 01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" за ЄДРПОУ 37956390
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 104136 0 0 0 -18194 0 0 85942
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 104136 0 0 0 -18194 0 0 85942
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 246 0 0 246
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 246 0 0 246
Залишок на кінець року 4300 104136 0 0 0 -17947 0 0 86189

Примітки д/н
Керівник Черевань Владислав Станiславович
Головний бухгалтер Гончарова Юлiя Андрiївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ПРОМIЖНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ»
За 3 квартал 2017 року.
1. Загальнi вiдомостi
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кредо-Столиця» зареєстровано 14.11.2011 р. Вiддiлом державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Печерського району реєстрацiйної служби Головного управлiння юстицiї у м. Києвi № 1 070 102 0000 045052.
Iдентифiкацiйний код суб`єкта пiдприємницької дiяльностi в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України: 37956390
Мiсце знаходження Товариства: 01133, м.Київ, вул.Чигорiна, будинок 12
Предметом дiяльностi ТОВ «Кредо-Столиця» згiдно Статуту є виключно професiйна дiяльнiсть на ринку фiнансових послуг.
Основнi види дiяльностi за КВЕД-2010 є:
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення);
64.19 Iншi види грошового посередництва;
64.91 Фiнансовий лiзинг;
64.92 Iншi види кредитування.
Перелiченi види дiяльностi становлять виключну дiяльнiсть Товариства та здiйснюються за умови дотримання вимог законодавства про фiнансовi послуги, в тому числi щодо сумiщення надання певних видiв фiнансових послуг.

Облiкова кiлькiсть працiвникiв Товариства складає 4 чоловiка. Валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть подано в тисячах гривень без десяткових знакiв.
Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї фiнансової iнформацiї, наведенi нижче. Цi принципи облiкової полiтики послiдовно застосовувалися протягом усiх представлених звiтних перiодiв.
При складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ за 9 мiсяцiв 2017 року Товариство дотримувалося принципiв складання фiнансової звiтностi, викладених у Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi за МСФЗ та основних принципiв, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", а саме:
методу нарахування (результати операцiй та iнших подiй визнаються, коли вони здiйснюються, а не коли отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються в фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони вiдносяться);
безперервностi дiяльностi (фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство є безперервно дiючим та залишається дiючим в досяжному майбутньому).
зрозумiлостi;
доречностi (суттєвостi);
достовiрностi (правдивiсть подання, превалювання сутностi над формою, нейтральнiсть, повнота);
зi ставностi;
можливостi перевiрки, тощо.
Склад фiнансової звiтностi:
* Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 30.09.2017 р.,
* Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 9 мiсяцiв 2017р.,
* Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 9 мiсяцiв 2017р.,
* Звiт про власний капiтал за 9 мiсяцiв 2017р.,
* Примiтки до промiжної фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв 2017р
Визначення фiнансового результату проводиться поквартально.
Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
Вiдомостi форми № 1 «Баланс (Звiт про фiнансовий стан)» викладенi у розрiзi необоротних та оборотних активiв.
Для подання у балансi здiйснено розмежування активiв та зобов’язань на поточнi (оборотнi) та довгостроковi (необоротнi) вiдповiдно до вимог МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв». До поточних активiв та зобов’язань вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу.
Нематерiальнi активи
Нематерiальних активiв станом на 30.09.2017 року на балансi пiдприємства немає.
Обмеження права власностi Товариства на нематерiальнi активи вiдсутнi. Вiдсутнi контрактнi зобов'язання, пов'язанi з придбанням нематерiальних активiв.
Основнi засоби
Станом на 30.09.2017 року в облiку Товариства вiдображено основнi засоби первiсна вартiсть яких склала – 14 тис. грн., амортизацiя -12 тис. грн., залишкова вартiсть складає – 2 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть складається з довгострокової дебiторської заборгованостi, дебiторської заборгованостi за розрахунками з нарахованих доходiв та iншої поточної дебiторської заборгованостi.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв станом на 30.09.2017 р. становить 10587тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 30.09.2017 р. становить 161689 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складається з заборгованостi за правами вимоги та кредиту. Дебiторська заборгованiсть вiдображена в сумi очiкуваного отримання.
Товариство очiкує погашення цiєї заборгованостi протягом 2017 року.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти за станом на 30.09.2017 р. зберiгаються на банкiвських рахунках Товариства. Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно «Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi», затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637.
Грошовi кошти, якi зберiгаються на банкiвських рахунках Товариства станом на 30.09.2017 р. становлять 8 тис. грн.
Обмеження права Товариство на користування грошовими коштами у 9 мiсяцiвi 2017 р. вiдсутнi.

Продовження тексту приміток

Поточнi фiнансовi iнвестицiї
Поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 30.09.2017 р. складають 169496 тис. грн., в т.ч.:
ЦП
Сума, тис. грн. Сертифiкати IСI 59 317
Акцiї простi iменнi 5 994
Частка в статутному капiталi ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА КОМПАНIЯ» 104 185

Вищевказанi фiнансовi iнвестицiї призначенi для продажу i облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням їх змiн на прибуток або збиток.
Власний капiтал
Капiтал Товариства облiковується в нацiональнiй валютi на рахунках 4 класу Плану рахункiв.
Статутний капiтал Товариства сформовано внесками Учасникiв Товариства:
1.Литвинюк Володимир Анатолiйович
2.ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА КОМПАНIЯ»
виключно у грошовiй формi.
Розмiр статутного капiталу зафiксовано в Статутi Товариства. Статутний капiтал може збiльшуватися за рахунок прибутку вiд господарської дiяльностi Товариства, а також за рахунок додаткових внескiв його учасникiв.
Резервний капiтал формується за рахунок нерозподiленого прибутку за рiшенням Загальних зборiв засновникiв (Учасникiв) та вiдповiдно до Статуту Товариства.
Резервний капiтал Товариства створюється у розмiрi не менше 25% статутного капiталу Товариства i призначається для покриття витрат, пов’язаних з вiдшкодуванням збиткiв, та запланованих витрат. Резервний капiтал фонд формується шляхом щорiчних вiдрахувань у розмiрi не менше 5% суми щорiчного прибутку Товариства до досягнення визначеного розмiру.
Загальна сума власного капiталу Товариства на 30.09.2017 р. становить 86189 тис. грн.
Статутний капiтал – 104136 тис. грн. Станом на 30.09.2017 р. Статутний капiтал сформовано в повному обсязi.
Непокритий збиток - 17947 тис. грн.
Iншi довгостроковi забов’язання
Пiдприємство має непоточнi зобов’язання - довгостроковi фiнансовi зобов’язання на загальну суму 139470тис.грн., якi складаються з довгострокових кредитiв банкiв у розмiрi 38814тис.грн та 100656тис.грн - зобов’язання за облiгацiями.
Як iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання Пiдприємство облiковує зобов’язання за облiгацiями з термiном оплати бiльше року. Зобов’язання вiдображенi за амортизованою собiвартiстю. Основнi характеристики випуску облiгацiй наведено в таблицi.
Характеристика облiгацiй Iменнi, вiдсотковi, звичайнi (незабезпеченi)
Кiлькiсть облiгацiй 300 тис.шт
Номiнальна вартiсть облiгацiй 1 тис. грн.
Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй 300 000 тис.грн.
Форма iснування облiгацiй Бездокументарна
Серiя Облiгацiї розмiщуються однiєю серiєю А
Вид додаткового забезпечення Додаткового забезпечення не передбачено
Термiн закiнчення обiгу облiгацiй 04.09.2021р

Продовження тексту приміток

Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю, яка є справедливою вартiстю компенсацiї, яка має бути передана в майбутньому за отриманi товари, роботи, послуги.
Поточна кредиторська заборгованiсть станом на 30.09.2017 р. за товари, роботи, послуги складає 4 тис. грн., за розрахунками з бюджетом, а саме з податку на прибуток – 14тис. грн.
Поточнi забезпечення станом на 30.09.2017 р. становлять 20 тис. грн. i складаються iз забезпечення оплати вiдпусток.
Iншi поточнi зобов’язання станом на 30.09.2017 р. становлять 116158тис. грн.
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
Всi статтi доходiв i витрат, визнанi у звiтних перiодах включено до складу Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд).
Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капiталу Товариства, за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.
За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, доход у Звiтi про фiнансовi результати вiдображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, якi призводять до збiльшення власного капiталу Товариства.
За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати в момент вибуття активу або збiльшення зобов'язання.
Доходи i витрати зазвичай враховуються за принципом нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, яка оцiнюється як спiввiдношення фактично наданого обсягу послуг i загального обсягу послуг, якi мають бути наданi.
Прибутки i збитки вiд операцiй з фiнансовими iнструментами поданi на нетто-основi на пiдставi п. 35 МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi».
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 3квартал 2017р. становлять 9671 тис. грн. i складаються з вiдсоткiв нарахованих на виданi позики.
Iншi операцiйнi доходи у 9 мiсяцiвi 2017р. становлять 7329 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати, пов'язанi з утриманням та обслуговуванням Товариства, у 9 мiсяцiвi 2017р. склали 645 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати за 9 мiсяцiв 2017р. становлять 401 тис. грн. i складаються з витрат з придбання товарiв, робiт та послуг .
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi (прибуток) за 9 мiсяцiв 2017р. становить 15954 тис. грн.
Iншi фiнансовi доходи у 9 мiсяцiвi 2017р. становлять 3250 тис. грн.
Iншi доходи за 9 мiсяцiв 2017р. становлять 1666 тис.грн. та складаються з доходу вiд продажу цiнних паперiв.
Прибутки i збитки вiд операцiй з фiнансовими iнструментами у Звiтi про фiнансовi результати поданi на нетто-основi на пiдставi п. 35 МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi». Дохiд, отриманий за рахунок вiдчуження цiнних паперiв складає 97710 тис. грн., та собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй - 96044 тис. грн.
Фiнансовi витрати за 9 мiсяцiв 2017р. становлять 20570 тис. грн., що складаються з витрат по вiдсоткам за кредитами та витрат вiд нарахованого дисконту за довгостроковою заборгованiстю.
Фiнансовий результат (прибуток) до оподаткування за 9 мiсяцiв 2017р. становить 300 тис. грн.
Витрати з податку на прибуток станом на 30.09.2017 р. складають 54 тис. грн.,
Чистий фiнансовий результат (прибуток) становить - 246 тис. грн.
Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв за 9 мiсяцiв 2017р. складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової, дiяльностi Товариства.
Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi Товариства для отримання доходу вiд надання фiнансових послуг.
Надходження вiд операцiйної дiяльностi за 9 мiсяцiв 2017р. складають:
вiд вiдсоткiв по наданим позикам – 19467 тис. грн.;
вiд боржников неустойки (штрафiв, пенi) – 568 тис.грн
вiд повернення позик – 153100 тис. грн.;
Витрачання вiд операцiйної дiяльностi за 9 мiсяцiв 2017р.складають:
на оплату товарiв (робiт, послуг), купiвлю дебiторської заборгованостi – 68 660тис. грн.;
на оплату працi – 372 тис. грн.;
на оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи – 82 тис. грн.;
зобов’язань з податкiв i зборiв – 63 тис. грн. з них:
- зобов’язань з податку на прибуток – 63 тис. грн.;
витрачання на зобов’язань за страховими контрактами – 12 тис.грн.
Чистий рух грошових коштiв (витрачання) за 9 мiсяцiв 2017р.становить 103768тис. грн.
Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це цiлеспрямовано здiйснюваний процес формування необхiдних iнвестицiйних ресурсiв, збалансований вiдповiдно до обраних параметрiв iнвестицiйної програми (iнвестицiйного портфеля) на основi вибору ефективних об'єктiв iнвестування та забезпечення їх реалiзацiї.
Надходження у результатi фiнансової дiяльностi за 9 мiсяцiв 2017р. становлять:
вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 104680 тис. грн.;
Витрачання за 9 мiсяцiв 2017р.:на придбання фiнансових iнвестицiй 118667тис. грн.;
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi протягом 9 мiсяцiв 2017р.склав -13502 тис. грн.
Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi
Фiнансова дiяльнiсть — це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами та iншi.
Витрачання вiд фiнансової дiяльностi за 9 мiсяцiв 2017р.:
вiд погашення позик –110603 тис. грн.
витрачання на сплату вiдсоткiв – 34045 тис. грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi протягом 9 мiсяцiв 2017р.склав -90601тис. грн.
Залишок коштiв на початок року становить 343тис. грн.
Чистий рух грошових коштiв (витрачання) за звiтний перiод складає -335 тис. грн.
Залишок коштiв на 30.09.2017 р. становить 8 тис. грн.
Звiт про власний капiтал
Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей: дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi Товариства функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства. Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, вiдображеного в Балансi (Звiт про фiнансовий стан).
Облiк непокритого збитку здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства.
Зареєстрований капiтал становить 104136 тис. грн.
Скоригований залишок непокритого збитку на початок року становить 18194 тис.грн.
Чистий прибуток станом на 30.09.2017 р. становить 246 тис. грн.
Загальна сума власного капiталу Товариства становить на 30.09.2017 р. 86189тис.грн

Продовження тексту приміток

Оподаткування
Витрати (доходи) з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдповiдно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Доходи з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються iз сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованої за правилами податкового законодавства України.
Вiдстроченi податковi активи - це суми податкiв на прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в майбутнiх перiодах вiдповiдно до:
а) тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню;
б) перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди;
в) перенесення невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди.
Тимчасовi рiзницi - це рiзницi мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан та їх податковою базою.
Тимчасовi рiзницi можуть бути:
а) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають оподаткуванню - тимчасовi рiзницi, якi при визначеннi суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв спричинить виникнення сум, що пiдлягають оподаткуванню, коли балансова вартiсть активу або зобов'язання вiдшкодовується чи погашається;
б) тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню - тимчасовi рiзницi, якi при визначеннi суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв спричинить виникнення сум, що пiдлягають вирахуванню, коли балансова вартiсть активу чи зобов'язання вiдшкодовується або погашається.
Податкова база активу або зобов'язання - це сума, яка використовується для цiлей оподаткування цього активу або зобов'язання.
Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована в зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового методу облiку зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи розраховуються за податковим ставкам, якi, як очiкуються, будуть застосовнi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi на основi податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення яких в дiю в найближчому майбутньому було достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату.
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдстроченi податковi активи.
Витрати з податку на прибуток за 9 мiсяцiв 2017р.становлять 54 тис. грн. i складаються iз поточного податку на прибуток.
24. Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн згiдно МСБО 24
Зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн». Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв зв'язаними сторiн.
До зв'язаних сторiн Товариства вiдносяться учасники, що володiють часткою 20% i бiльше вiдсоткiв у статутному капiталi Товариства, а саме ТОВ «Українська Правнича Компанiя» та управлiнський персонал в особi директора Черевань В.С. та головного бухгалтера Черевань А.О.
Товариство приймає полiтику взаємовiдносин iз пов'язаними особами без спецiального цiноутворення. Операцiї iз пов'язаними особами вiдображуються виключно за принципом «справедливої вартостi» на пiдставi договорiв з врахуванням iнтересiв обох сторiн.
Протягом 9 мiсяцiву 2017р. Товариство нараховувало та виплачувало заробiтну плату управлiнському персоналу вiдповiдно до встановленої системи оплати працi
Станом на 30.09.2017 року в балансi вiдсутня заборгованiсть iз зв'язаними особами.
Управлiння ризиками
Операцiйний ризик контролюється через вдосконалення процедур стягнення дебiторської заборгованостi.
Юридичний ризик контролюється шляхом застосування типових форм угод з клiєнтами Товариства з метою формалiзацiї та уникнення ситуацiй, якi можуть погiршити позицiю Товариства у вiдносинах з клiєнтами.
Стратегiчний ризик мiнiмiзується шляхом щорiчного перегляду та коригування стратегiчного плану Товариства з урахуванням макроекономiчної ситуацiї в країнi.
Ризик репутацiї контролюється в процесi постiйного монiторингу ЗМI, оцiнки їх впливу на поведiнку клiєнтiв Товариства та своєчасних повiдомлень позицiї Товариства до клiєнтiв. Крiм того, проводиться монiторинг ринкової позицiї Товариства щодо портфелiв заборгованостi фiзичних та юридичних осiб, рейтингу за простроченої заборгованостi.
Ризик лiквiдностi виникає при неузгодженостi термiнiв повернення розмiщених ресурсiв та виконання зобов'язань Товариства перед кредиторами. Ринок лiквiдностi контролюється шляхом укладення довгострокових угод для залучення коштiв i збiльшення строкiв повернення позикового капiталу.
Подiї пiсля дати балансу
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов'язань Товариства - вiдсутнi.
Директор ______________ Черевань В.С.
Головний бухгалтер ______________ Гончарова Ю.А.